بنياد مسيحي ايرانيان
new

نان روزانه ۲۷ شهریور ۱۸ سپتامبر

نان روزانه
۱۸سپتامبر

تولد و فرزند خواندگی

من روح پسر خواندگی را دریافت کرده ام و ندای ابا-پدر سر می دهم

زمانی کھ شما عیسی مسیح را می پذیرید تبدیل بھ فرزند خداوند می شوید و در ادامھ
طبیعت او را نیز دریافت می کنید. طبیعتی کھ می داند باید خداوند را پدر ” بابا ” صدا کند. این
رابطھ ای است بسیار طبیعی. در رسالھ رومیان پولس بھ دو موضوع اصلی اشاره می کند. تولد
و پسر خواندگی. این دو موضوع را با یکدیگر اشتباه نگیرید آنھا دو معنی متفاوت دارند. تولد،
طبیعتی را در ما ایجاد می کند و فرزند خواندگی بھ ما جایگاه قانونی می بخشد. خداوند آنقدر
نیکو است کھ ھر دوی این چیز ھا را می بخشد. ھم تولد و ھم فرزند خواندگی را. ھر یک از
این دو موضوع برکاتی مجزا دارند. این موضوع در آیین و رسومی کھ در امپراطوری روم
وجود داشت دیده می شود. در زمان پولس برای امپراطورھای رومی داشتن فرزندان بسیار،
امری غیر معقول بود. اما زمانی کھ یک فرزند بھ عنوان جانشین برگزیده می شد امپراتور او
را مشخص می کرد تا پسر برگزیده باشد و سپس ھمۀ حقوق قانونی امپراطور بھ او واگذار
می شد. ھدف این بود کھ آن پسر از وراثت قانونی و تضمین شده ای برخوردار باشد. ما در
زمان توبھ تولد تازه می یابیم و آن زمان است کھ طبیعت عیسی را دریافت می کنیم. اما در
زمان تعمید روح القدس ما برگزیده می شویم و بھترین وکیل مدافع آسمان در ما جسم می پوشد
و بھ ما این تضمین را می دھد کھ ما فرزندان خداوند ھستیم. این تضمین دریافت ارث است. آیا
معنای این مطلب را درک می کنید ؟ درست ھمانند امپراطوران رومی پسر طبیعت پدر را دارد
ولی برای دریافت ارث او باید انتخاب شود.
پدر جان از تو متشکرم که فرزند تو هستم. اعلام می کنم که از طریق تولد و فرزند
خواندگی من از جایگاه طبیعی و قانونی خود برخوردار شده ام و روح پسر خواندگی را
دریافت نموده ام و به واسطۀ او فریاد می زنم ” ابا ، یعنی پدر”. آمین.

ممکن است شما دوست داشته باشید
ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. پذیرفتن ادامه

Translate »