بنياد مسيحي ايرانيان
new

نان روزانه ۲۷ اردیبهشت ۱۷ می

تفسیر اعداد فصل ۱۹

۱۹: ۱-۱۰ باب ۱۹ با یکی از قویترین نمادهای پاکی در عهد عتیق، یعنی استفاده از خاکستر گاو سرخ، ارتباط دارد. این قربانی به خصوص در ارتباط با طهارت و رفع ناپاکی شخصی است که با بدن مرده در تماس بوده باشد. فرزندان اسرائیل به تازگی علیه خداوند در قادش شورش کرده بودند و به بیابان فرستاده شده تا به خاطر بی ایمانی‌شان بمیرند. بیش از ۶۰۰۰۰۰ نفر از مردم یا چهل نفر در روز در عرض سی و هشت سال خواهند مرد. پس نیاز به خاکستر گاو سرخ کاملا ملموس است. چه کسی می‌توانست در چنین سفری از تماس با مرده اجتناب کند؟
گاو را بیرون از اردوگاه برده و ذبح می‌کردند (آیه ۳). العازار هفت بار خون آن را به طرف خیمه می‌پاشد و سپس گاو را به طور کامل، با پوست و قسمتهای دیگر، همراه با چوب سرو، زوفا و قرمز می‌سوزاندند. از همین مواد برای پاکی جزامی‌ها استفاده می‌شد (لاویان ۱۴: ۴-۶). کاهن و مردی که گاو سرخ را می‌سوزاندند تا شامگاه ناپاک بودند. سپس شخصی که پاک بود با دقت خاکسترها را جمع آوری کرده و آنها را، خارج از اردوگاه، برای استفاده ذخیره می‌کرد (آیه ۹)؛ سپس او نیز تا شامگاه نجس بود.

۱۹: ۱۱-۱۹ این پاراگراف در مورد نحوه استفاده از خاکسترها است. اگر شخصی در چادری حضور داشته که در آن شخصی مرده بوده است و یا بدن مرده را لمس کرده باشد رسما ناپاک محسوب می‌شد. در این موارد شخصی طاهر مقداری از این خاکستر را با آب روان مخلوط کرده و آن آب را همراه با زوفا بر شخص ناپاک در روز سوم و هفتم می‌پاشید. در روز هفتم شخص ناپاک لباسهای خود را می‌شست؛ حمام می‌گرفت و در شامگاه طاهر می‌شد (آیه ۱۹).
ویلیامز اشاره می‌کند که گاو سرخ نمادی است از مسیح: بدون لکه از نظر ظاهری و بدون عیب از نظر داخلی؛ آزاد از هر نوع اسارت گناه آلود؛ و ملبس به جسم انسانی. اما در به کارگیری این نمونه باید مراقب باشیم که بیش از این حد کاربرد آن را ادامه ندهیم.

یکی از اسناد تاریخی در مورد استفاده از خاکسترهای گاو سرخ در اعداد باب ۳۱ یافت می‌شود. خاکسترها عصاره‌ای بود از مواد ضروری قربانی گناه که در هر زمانی بدون زحمت و بدون اتلاف وقت قابل استفاده بود. یک گاو سرخ قرنها قابل استفاده بود. گفته می‌شود که فقط شش گاو برای کل تاریخ یهود کافی بوده است؛ زیرا مقدار جزیی از آن خاکستر برای مخلوط شدن و بدست آوردن پاکی آب روان چشمه کافی بود.
نویسنده رساله به عبرانیان می‌نویسد که در حقیقت خاکستر گاو قادر نیست تا شخص را بیش از طهارت جسمی و ظاهری از ناپاکی آزاد سازد اما خون مسیح بی نهایت قدرت دارد تا ضمیر انسان را از اعمال مرده طاهر سازد (عبرانیان ۹: ۱۳-۱۴).
نویسنده ناشناخته‌ای چنین می‌گوید:

گاو سرخ تدارکی است الهی برای تماس غیر قابل اجتناب با مرگ روحانی که در اطراف ما است. احتمالا اشاره خاص دارد به ریختن خون ناحق توسط اسرائیل در ارتباط با مسیح و شبیه است به قربانی گناه اما جانشین آن نمی‌شود.
قوانین عهد عتیق در ارتباط با شستشوی با آب و بعضی مواقع با آب روان (لاویان ۱۵: ۱۳) در حال حاضر به عنوان روشی ضدعفونی کننده پذیرفته شده است.

۱۹: ۲۰-۲۲ مجازات فردی که از آب طهارت استفاده کرده بود غیر قابل اجتناب بود. همچنین شخصی که آن آب را لمس کرده یا پاشیده بود طبق فرمان خدا تا شبانگاه ناپاک بوده هر آنکس که لمس کرده بود نیز بقیه روز ناپاک به شمار می‌آمد.

ممکن است شما دوست داشته باشید
ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. پذیرفتن ادامه

Translate »