بنياد مسيحي ايرانيان
new

نان روزانه ۲۷ آذر ۱۸ دسامبر

نان روزانه
۱۸دسامبر

خداوند شهری مهیا کرده است

بیایید نزد او به بیرون از اردوگاه برویم

نویسنده کتاب عبرانیان در باب ١١ آن رساله به لیستی از مقدسان وفادار در عھد عتیق
اشاره می کند و از جایگاه محترمانه آنھا سخن می گوید :
“اینان ھمه در ایمان درگذشتند در حالی که وعده ھا را ھنوز نیافته بودند بلکه فقط آنھا را از
دور دیده و خوشامد گفته بودند، ایشان تصدیق کردند که بر زمین بیگانه و غریبند، آنان که
چنین سخن می گویند آشکارا نشان می دھند که در جستجوی وطنی ھستند. اگر به سرزمینی
می اندیشیدند که ترکش کرده بودند فرصت بازگشت می داشتند . اما مشتاق سرزمینی نیکوتر
بودند مشتاق وطنی آسمانی از ھمین رو خدا عار ندارد خدای ایشان خوانده شود زیرا
شھری برایشان مھیا کرده است. ” ( عبرانیان ١١ : ١٣ – ١۶)
مردان و زنان پیشرو ایمان که از بسیاری از جھات الگوی ما ھستند اعتراف نمودند که آن
ھا بر زمین بیگانه و غریب بودند. آنھا به زمین تعلق نداشتند و در جستجوی وطنی دیگر بودند.
امروزه پناھندگان بسیاری وجود دارند که در پی یافتن مکانی دائمی برای زندگی شان ھستند.
افراد اشاره شده در عبرانیان نیز در جستجوی وطنی بودند اما نه بر زمین. می خواستند به
جائی باز گردند که از آن جا آمده بودند. برای مثال ابراھیم می توانست به اور کلده باز گردد اما
او ذھن خود را بر آینده معطوف ساخته بود. او به گذشته نگاه نمی کرد. تنھا مشتاق سرزمینی
دروتر بود. مشتاق وطن آسمانی از این رو خدا عار ندارد خدای ایشان خوانده شود. زمانی که
ما خود را متعلق به خدا می دانیم و او که در حال آماده سازی شھری برای ما است افتخار
می کند که خدای ماست و او شھری برای آنھا و برای ما مھیا نموده است.
خداوندا از تو متشکرم که مرا می خوانی که به این دنیا پشت کنم. من اعلام می کنم که
اینجا غریبه هستم و بر زمین بیگانه. و در پی شهری هستم که خداوند برایم مهیا نموده
است. من باید نزد او بیرون از اردوگاه بروم. آمین.

ممکن است شما دوست داشته باشید
ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. پذیرفتن ادامه

Translate »