بنياد مسيحي ايرانيان
new

نان روزانه ۲۷ آبان ۱۸ نوامبر

نان روزانه
۱۸ نوامبر

بیاید به مکان اقدس وارد شویم

حیات در خون عیسی

زمانی که کاھن با بخور و خون وارد قدس الاقداس می شد او باید خون را ھفت بار بر
روی تخت رحمت می پاشید. قانونی که خداوند مقرر کرده بود بسیار خاص بود. نه شش بار و
نھ ھشت بار بلکه ھفت بار باید این کار انجام می شد. و سپس در اشعیا تصویری نبوتی از رنج
ھای عیسی را مشاھده می کنیم. واضح ترین تصویری که در عھد عتیق از رنج ھای عیسی
برای گناھان ما وجود دارد عبارتند از :
” بنابراین من نیز او را در میان بزرگان نصیب خواھم داد و غنیمت را با زور آوران تقسیم
خواھد کرد . زیرا جان خویش را به کام مرگ ریخت . و از
خطاکاران شمرده شد . ” ( اشعیا ۵٣ : ١٢)
ما باید بدانیم ھمان واژه ای که در اشعیا ۵٣ : ١٢ به ” جان ” ترجمه شده ھمان واژه ای
است که در لاویان ١٧: ١١ ” حیات ” ترجمه شده است. زیرا حیات [ جان ]
[ ھر انسانی ] در
خون است . وقتی که عیسی کفاره گناھان ما را انجام داد او جان خود را به ھمراه خون خود
ریخت. خون عیسی گرانبھاترین خون در دنیا است زیرا این خون جان و حیات خود خداوند
خالق است. اگر تمام قسمت ھای پادشاھی شیطان را با ھم جمع کنیم یک قطره از خون عیسی
قدرتش بیشتر است. خون سرشار از حیات عیسی ،حیات خداوند یعنی خالق است. حیاتی که
عظیم تر از کل کیھان و تمام موجوداتی است که تا به حال خلق شده اند. این حیات تنھا از
طریق خون عیسی جاری می شود. او با ریختن خون خود تبدیل به حیات دھنده ما شد. ما ھرگز
نباید از خون عیسی روی گردان باشیم. ھیچ کفاره ای برای گناھان ما و ھیچ منشأیی برای
حیات ما وجود ندارد. یکی از مشکلات بزرگ ما برادران و خواھران این است که به اندازه
کافی به خون عیسی توجه نمی کنیم.
خداوندا از تو متشکرم که می توانم از طریق خون عیسی به تو نزدیک شوم. اعلام می کنم
که حیات تنها از طریق خون عیسی جاری می شود یعنی تنها منبع حیات. و من باید به آن
مکان اقدس وارد شوم. آمین

ممکن است شما دوست داشته باشید
ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. پذیرفتن ادامه

Translate »