بنياد مسيحي ايرانيان
new

نان روزانه ۲۶ مهر ۱۸ اکتبر

نان روزانه
۱۸ اکتبر

پیشرفت در سعی و تلاش شخصی

بیایید کوشا باشیم

دعای زیبا و طولانی در کتاب امثال وجود دارد که حکم چراغ راھنما برای راھم بوده
است. این دعا خلاصۀ روش دست یابی به ثروت و رفاه دائمی را بازگو می کند. یکی از شرایط
را خداوند انجام می دھد و شرط دیگر را ما تا بتوانیم نتیجۀ قابل قبولی حاصل کنیم. شرطی که
خداوند آن را انجام می دھد در امثال ١٠:٢٢ آمده است : “برکت خداوند دولتمند می سازد و او زحمتی نیز به آن نمی افزاید ”
اولین و بزرگترین شرط برای داشتن ثروت واقعی و روحانی برکتی است که خداوند می
دھد. نمی توانیم چیز دیگری را از برکت خداوند کامل تر و نیکوتر بدانیم. از سوی دیگر برکت
خداوند به تنھایی کافی نیست. در امثال ١٠:۴ ما می خوانیم : “دستان کاھل فقیر می سازد دستان کاری دولتمند ” برای دست یابی به رفاه واقعی، برکت خداوند و علاوه بر آن کوشا بودن ما نیز لازم است.این کافی نیست که تنھا انتظار برکت ازخداوند داشته باشیم، یا حتی ایمان داشته باشیم که آن را
دریافت می کنیم. اگر شما به این ایمان سعی و کوشش شخصی خود را نیافزائید این ایمان ھرگز
نمی تواند در زندگی شما ھدف خود را محقق سازد. به یاد داشته باشید کوشا بودن نقطۀ مقابل
تنبلی است. این آیه ای است که من در طول ده ھا سال زندگی مسیحی تجربه کردم و برایم
حقیقت آن اثبات شده است. با شرایط بسیار مختلفی روبرو بوده ام. در بسیاری از مؤسسات ، در چندین قاره فعالیت کردم و می توانم بگویم که فکر می کنم از طریق فیض خداوند ھمیشه سعی
نموده ام کوشا باشم. ھم در مسائل کوچک و ھم در مسائل بزرگ. می توانم بگویم ھمیشه محل
خدمتم را با شرایط بھتر ترک نموده ام. چه از لحاظ روحانی و چه از لحاظ مادی. ” برکت
خداوند است که دولتمند می سازد اما ھمچنین دستان کوشا است که باعث دولتمندی ما می شود” این دو مورد را با یکدیگر ترکیب کنید و در آن زمان از ثروت واقعی روحانی برخوردار
می شوید.

خداوندا از تو به خاطر وعده ورود به آسایشت تشکر می کنم. اعلام می کنم که برکت
خداوند و دستان کاری دولتمند می سازند. زیرا من باید کوشا باشم. آمین.

ممکن است شما دوست داشته باشید
ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. پذیرفتن ادامه

Translate »