بنياد مسيحي ايرانيان
new

نان روزانه ۲۶ شهریور ۱۷ سپتامبر

نان روزانه
۱۷سپتامبر

روح پسر خواندگی

من روح پسر خواندگی را دریافت کرده ام و ندای ابا-پدر سر می دهم

زیرا آنان کھ از روح خدا ھدایت می شوند پسران خدایند. چرا کھ شما روح بندگی را نیافتھ
اید تا باز ترسان باشید. بلکھ روح پسر خواندگی را یافتھ اید کھ بھ واسطھ آن ندا
در می دھیم ” ابا ، پدر ” ( رومیان ٨ : ١۴ – ١۵ )
” ابا ”  واژه ای آرامی یا
عبری است کھ معمولا ً برای عبارت ” بابا ” از آن استفاده
می شود. یک کودک اسرائیلی پدر خود را ” ابا ” صدا می کند. از آنجا کھ ما روح پسر
خواندگی را داریم پس این حق را داریم کھ خداوند را « ِ ابا، پدر و بابا» بخوانیم . پولس بھ ما
می گوید ما دو گزینھ بیشتر نداریم می توانیم توسط روح خداوند ھدایت شویم یا می توانیم برده
باقی بمانیم. روح بردگی ما را بھ سوی ترس و مجازات ھدایت می کند اما روح پسرخواندگی ما
را بھ عنوان فرزندان خداوند ھدایت می کند. واژۀ یونانی کھ بھ پسر ترجمھ شده نشان دھندۀ یک
پسر بالغ است. زمانی کھ شما تولد تازه را از طریق روح خداوند دریافت می کنید شما فرزند
خدا می گردید. اما زمانی کھ توسط روح خداوند ھدایت می شوید تبدیل بھ پسران یا دختران بالغ
خداوند می شوید. راھی کھ بھ بلوغ می انجامد آن راھی است کھ شخص توسط روح القدس
ھدایت می شود. آنان کھ توسط روح القدس ھدایت می شوند دیگر تحت تاثیر روح بردگی
نیستند. ھمانطور کھ پولس در غلاطیان ۵:١٨ می گوید : ” اما اگر از روح ھدایت شوید دیگر
زیر شریعت نخواھید بود “. برای اینکھ بھ فرزند یا دختر بالغ خداوند تبدیل شوید باید توسط
روح القدس ھدایت شوید. اما بھ یاد داشتھ باشید اگر شما توسط روح القدس ھدایت می شوید
دیگر تحت شریعت نیستید. این آزادی است کھ ما کسب کرده ایم. آزادی نھ برای انجام شرارت ،
بلکھ برای محبت کردن. انگیزۀ ما برای خدمت ، محبت کردن بھ عیسی است و این قوی ترین
انگیزه ای است کھ در دنیا وجود دارد. این انگیزه حتی زمانی کھ ترس پاسخ نمی دھد در
زندگی ما عمل می کند. این آن چیزی است کھ خداوند ما را بھ سوی آن ھدایت می کند. این آن
چیزی است کھ ما را تبدیل بھ پسران و دختران بالغ خداوند می گرداند. این نتیجۀ آزاد شدن از
شریعت است.
پدر جان از تو متشکرم که فرزند تو هستم .اعلام می کنم که دیگر تحت اسارت روح
بردگی نیستم .من روح پسر خواندگی را دریافت نموده ام و به واسطۀ او
فریاد می زنم ” ابا ، یعنی پدر”. آمین

ممکن است شما دوست داشته باشید
ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. پذیرفتن ادامه

Translate »