بنياد مسيحي ايرانيان
new

نان روزانه ۲۶ آذر ۱۷ دسامبر

نان روزانه
۱۷دسامبر

ننگی که او متحمل شد

بیایید نزد او به بیرون از اردوگاه برویم

یازدھمین فرمان بیائید در عبرانیان باب ١٣ آمده است:
” به ھمین سان عیسی نیز بیرون از دروازه شھر رنج کشید تا با خون خود قوم را تقدیس کند .
پس بیائید در حالی که ھمان ننگ را که او متحمل شد بر خود حمل می کنیم نزد او بیرون از
اردوگاه برویم . زیرا در اینجا شھری ماندگار نداریم بلکه مشتاقانه در انتظار
آن شھر آینده ھستیم . ” ( عبرانیان ١٣ : ١٢ – ١۴)
این متن درباره نحوه برخورد و رابطه ما با دنیا صحبت می کند و به ما می گوید که خانه
اصلی ما این جا نیست. در این دنیا مکانی دائمی نداریم. ” او را بیرون از شھر رانده و بیرون
از دروازه مصلوبش کردند .” کتاب مقدس ھمواره بر این حقیقت که مصلوب شدن عیسی بیرون
از دیوارھای شھر رخ داد تاکید می کند. عیسی طرد شد. او از جامعه بیرون انداخته شد. دنیا او
را نخواست و ھمان طریقی که دنیا با عیسی عمل کرد دیر یا زود به طریقی دیگر با ما عمل
خواھد کرد ما که به او ایمان داریم. ما باید مشتاق این باشیم که نزد او بیرون دروازه برویم. به
مکان مصلوب شدن و طرد شدن و ننگی که او متحمل شد را نیز تحمل کنیم. در جایی دیگر از
رساله عبرانیان چنین آمده که رسوائی به خاطر مسیح با ارزشتر از گنج ھای مصر است.
( عبرانیان ١١ : ٢۶ را مطالعه کنید.) بنابراین رسوائی به خاطر او باعث جلال ما می شود. و
سپس نویسنده دلیلی زیبا به ما ارائه می دھد. ” زیرا در این جا شھری ماندگار نداریم .” ممکن
است دیگران فکر کنند که این دنیا ابدی است اما ما می دانیم که چنین نیست. ما مشتاقانه در
انتظار آن شھر آینده ھستیم.من این ترجمه را دوست دارم زیرا درباره واژه شھر سخن می گوید.
یعنی یک شھر خاص وجود دارد که مقصد و خانه تمامی ایمانداران واقعی است. این آن جایی
است که ما واقعا بدان تعلق داریم.
خداوندا متشکرم برای این که مرا می خوانی که به این دنیا پشت کنم. من اعلام می کنم
که می خواهم با عیسی به بیرون از دروازه های شهر بروم و ننگ او را بر خود حمل کنم.
زیرا من باید بیرون از اردوگاه بروم. آمین.

ممکن است شما دوست داشته باشید
ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. پذیرفتن ادامه

Translate »