بنياد مسيحي ايرانيان
new

نان روزانه ۲۶ آبان ۱۷ نوامبر

نان روزانه
۱۷ نوامبر

بیاید به مکان اقدس وارد شویم

حیات در خون

کتاب لاویان در عھد عتیق دربارۀ قوانین مربوط بھ کاھنان قوم اسرائیل یعنی اسباط ھارون
سخن می گوید. خداوند می گوید :
” زیرا حیات ھر جاندار در خون اوست و من آن را بر مذبح به شما داده ام تا برای جان ھای
شما کفاره کند زیرا خون است که به واسطه حیاتش کفاره می کند. ” ( لاویان ١٧ : ١١)
این جمله به طور شگفت انگیزی نبوتی است که ١۴ قرن بعد توسط عیسی به تحقق پیوست.
واژه ای که حیات ترجمه شده در زبان عبری کلمه ای است که برای نفس (nephesh) نیز به
کار می رود. تنھا حیات یک شخص در خون اون نیست بلکه نفس او نیز در خون اوست. ھمه
ما می دانیم وقتی که خون از گردش باز ایستد انسان می میرد. به عبارتی حیات به وجود خون
بستگی دارد. در باب قبلی از کتاب لاویان در قوانینی که برای روز کفاره وجود داشت موسی
به برادر خود ھارون که کاھن اعظم بود می گوید : تنھا یک بار در سال می تواند به قدس
الاقداس یعنی به حضور خود خداوند وارد شود. و در حالی که در یک دستش بخور سوز پر از
بخوری دارد که در حال سوختن است و ابری از بخور خوش بو ھمه آن مکان را در بر گرفته
در دست دیگرش باید خون قربانی گناه باشد که در مقابل خیمه قربانی شده است. اگر او با خود
این دو چیز را ھمراه نداشت نتیجه ای جز مرگ در انتظارش نبود. دسترسی به حضور خداوند
بدون آن دو مورد ذکر شده امکان نداشت. بخور با رایحه خوش خود تصویر زیبایی از پرستش
را ارائه می دھد. ما ھرگز بدون پرستش نمی توانیم به حضور خداوند وارد شویم. ھمچنین بدون
خون نیز که نماد کفاره گناھان ماست نمی توان به حضور او وارد شد. این تصاویر ، تصاویر
نبوتی از عھد عتیق بودند که آنچه باید در عھد جدید محقق می شد را بیان می کردند.
خداوندا از تو متشکرم که می توانم با خون عیسی به تو نزدیک شوم. اعلام می کنم که
می توانم از طریق پرستش و خون کفاره کننده عیسی به حضور خداوند وارد شوم. زیرا
من باید به آن مکان اقدس وارد شوم. آمین

ممکن است شما دوست داشته باشید
ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. پذیرفتن ادامه

Translate »