بنياد مسيحي ايرانيان
new

نان روزانه ۲۵ مهر ۱۷ اکتبر

نان روزانه
۱۷ اکتبر

غلبه بر تنبلی

بیایید کوشا باشیم

در دوم پطرس باب ١ آیۀ ٨ الی ٩ پطرس دو گزینه در مقابل ما قرار می دھد. یکی از این دو گزینه این است که موثر و مفید باشیم که این کار با افزایش شناخت عیسی مسیح خداوند در
ما انجام می پذیرد و گزینۀ دیگر این است کھ باید غیر موثر و غیر مفید باشیم و ھمانطور که در
آیۀ ٩ آمده کوته بین و کور. این ھا واژه ھای تندی ھستند. در پرتو این موضوع پطرس با یک داده در
کلمه ” پس ” ادامه می دھد. آنچه بعد از کلمه پس می آید با ھشداری که پطرس قبلا ارتباط است.
“پس ای برادران ھر چه بیشتر بکوشید تا فراخواندگی و برگزیدگی خویش را تثبیت نمایید.چرا که اگر چنین کنید ھرگز سقوط نخواھید کرد. زیرا این چنین دخول به پادشاھی جاودانه خداوند ونجات دھنده ما عیسی مسیح به فراوانی به شما عطا خواھد شد ” ( دوم پطرس ١ : ١٠ – ١١ ) اعمالی وجود دارند که می توانیم با انجام آنھا ضمانتی کسب کنیم تا در ملکوت خداوند از ما به خوبی استقبال شود. اما آنچه درباره اش به ما ھشدار داده شده تنبلی است. من شدیدا
به خاطر اینکه در محافل مسیحی نسبت به موضوع تنبلی بی توجھی می شود نگران ھستم. بسیاری از مسیحیان مستی را یک خطر برای زندگی روحانی خود می دانند. اعتراف می کنم
که یک مسیحی نمی تواند مست کند زیرا زمانی که من می پذیرم مستی گناه است قطعا آن را انجام نمی دھم. اما جالب است که در کلام خدا تنبلی خیلی شدید تر محکوم می شود تا مستی.
مشکل این است که بسیاری از مسیحیانی که ھرگز مست نمی کنند تنبل ھستند. بنابراین بیائید این هشدار را جدی بگیریم و ساعی باشیم.

خداوندا به خاطر وعده ورود به آسایشت تو را شکر می کنم. اعلام می کنم که من با تنبلی خواهم جنگید. پس خواهم کوشید تا دعوت و برگزیدگی خود را تثبیت نمایم.زیرا من باید کوشا باشم . آمین.

ممکن است شما دوست داشته باشید
ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. پذیرفتن ادامه

Translate »