بنياد مسيحي ايرانيان
new

نان روزانه ۲۵ شهریور ۱۶ سپتامبر

نان روزانه
۱۶سپتامبر

ملبس به لباس عدالت

همانطور که یک پدر مشتاق فرزندانش است خداوند نیز مشتاق من است

در ادامۀ شھادتی کھ ایوب دربارۀ روش زندگیش می دھد این گونھ می خوانیم کھ خود
خداوند در مورد ایوب چنین می گوید : ” او مردی عادل بود. ” این واژه ھا چنان مرا جذب خود
کرده کھ نمی توانم بھ ھیچ وجھ از آن چشم پوشی کنم.
“گوشی کھ مرا می شنید مبارکم می خواند .چشمی کھ مرا می دید تحسینم می کرد . زیرا فقیری
را کھ فریاد بر می آورد می رھانیدم و ھم یتیمی را کھ یاوری نداشت . دعای خیر آن کھ در
حال مرگ بود بھ من می رسید و دل بیوه زن بھ سبب من شادمانھ می سرایید. پارسایی را کھ
در بر کردم و جامھ من شد عدالت خواھی ھمچون ردا و دستار من بود کوران
را چشم بودم و لنگان را پای . برای نیازمندان پدر بودم و بھ دفاع
از حق بیگانھ بر می خاستم ” (ایوب ٢٩ : ١١ – ١۶ (
جالب است کھ عدالت ایوب متعلق بھ خود او نبود. این عدالت شخصی نبود. در ھیچ کجای
کتاب او عدالت شخصی دیده نمی شود. ایوب می گوید :” پارسایی را در بر کردم و جامھ من
شد . ” او پارسایی را کھ از خداوند با ایمان دریافت کرده بود بر تن نموده بود و پارسایی او
نتیجۀ این عدالت بود. خداوند شفقت خاصی نسبت بھ فقیران، بیوه زنان و یتیمان دارد. زمانی کھ
خداوند دربارۀ پارسایی سخن می گوید اینان افرادی ھستند کھ خداوند مد نظر دارد. بیوه زنان ،
یتیمان ، فقیران ، کوران و لنگان. نوع برخوردی کھ ما با این افراد داریم ملاک سنجش وجود
عدالت خدا در ماست.
خداوندا از تو متشکرم که برای تو مهم هستم. اعلام می کنم که فقیران، بیوه زنان ، یتیمان
افرادی هستند که خداوند نسبت به آنها شفقت خاصی دارد و من نیز باید به آنها توجه
کنم. همانطور که یک پدر مشتاق فرزندانش است خداوند نیز مشتاق من است. آمین

ممکن است شما دوست داشته باشید
ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. پذیرفتن ادامه

Translate »