بنياد مسيحي ايرانيان
new

نان روزانه ۲۵ آبان ۱۶ نوامبر

نان روزانه
۱۶ نوامبر

بیاید به مکان اقدس وارد شویم

هفت بار

عھد عتیق سایه ای از این حقیقت بود که عیسی چگونه باید بھای گناھان ما را پرداخت کند
و به قربانی نھایی تبدیل شود. این سایه در قوانین روز کفاره دیده می شود که با جزئیات در
کتاب لاویان باب ١۶ آمده است. کاھن اعظم فقط یک بار در سال به آن مکان اقدس یعنی قدس
الاقداس وارد می شد و دو چیز را ھمراه خود می برد. اول بخور سوزی پر از بخور خوش بو
که دود آن تخت رحمت و او را می پوشاند و دوم خون قربانی که بوسیله او تقدیم می شد.
ھنگامی که او وارد قدس الاقداس می شد باید خون را ھفت بار بین پرده دوم یعنی جایی که او
از آن وارد شده بود و روبروی تخت رحمت می پاشید. بنابراین ابتدا این خون باید ھفت بار
پاشیده می شد. به نظر من این یک تصویری نبوتی از کاری بود که عیسی باید انجام می داد ،
یعنی باید خون خود را ھفت بار بر صلیب می پاشید. عدد ھفت نمایانگر کار روح القدس است.
این عدد نشان دھنده کاملیت و تمام عیار بودن است که در واقع به این نکته اشاره می کند که
کار عیسی کامل و تمام عیار بود. نتیجۀ خونی که به صورت سمبلیک و نبوتی پاشیده می شد
دقیقا با ریخته شدن خون عیسی تحقق یافت. خون عیسی دقیقا ھفت بار قبل از آنکھ قربانی او ً
کامل شود ریخته شد. زمانی که ھفت بار خون عیسی ریخته شد بدن او از خون خالی شد و این
یعنی او به معنای خاص کلمه وجود خود را تا به حد مرگ برای ما تقدیم کرد. این ھفت بار
عبارتند از ١ -عرق او تبدیل به خون شد ( برای مثال لوقا ٢٢ : ۴۴ را مطالعه کنید. ) . ٢–
آن ھا به صورتش سیلی زدند . ( برای مثال لوقا ٢٢ : ۶٣ – ۶۴ را مطالعه کنید. ) ٣ – آن ھا
او را تازیانه رومی زدند . ( برای مثال لوقا ١٨ : ٣٣ را مطالعھ کنید. ) ۴ – آن ھا ریش او را
کندند . ( اشعیا ۵٠ : ۶ را مطالعه کنید. ) ۵ – تاج خار بر سرش گذاشتند . ( برای مثال متی
٢٧ : ٢٩ را مطالعه کنید. ) ۶ – دست ھا و پاھای او با میخ سوراخ کردند . ( برای مثال یوحنا
٢٠ : ٢۵ را مطالعه کنید. ) ٧ – پھلوی او را با نیزه سوراخ کردند . ( برای مثال یوحنا ١٩ :
٣۴ را مطالعه کنید. )
خداوندا از تو به خاطر خون عیسی متشکرم که بوسیله آن می توانم به تو نزدیک شوم. من
اعلام می کنم که با هفت بار پاشیده شدن خون عیسی او قربانی خود را کامل نمود. من
باید به مکان اقدس وارد شوم آمین.

ممکن است شما دوست داشته باشید
ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. پذیرفتن ادامه

Translate »