بنياد مسيحي ايرانيان
new

نان روزانه ۲۴ مهر ۱۶ اکتبر

نان روزانه
۱۶ اکتبر

رشد و پیشرفت

بیایید کوشا باشیم

در ادامۀ بررسی واژۀ ” کوشا بودن ” بیائید بھ آنچھ نویسندۀ عبرانیان کمی جلوتر می گوید
دقت کنیم .
” آرزوی ما این است که ھر یک از شما ھمین جدیت را برای تحقق امید تان تا به آخر نشان
دھید و کاھل نباشید بلکه از کسانی سرمشق گیرید که با ایمان و شکیبایی
وارث وعده ھا می شوند “(عبرانیان ۶ : ١١ – ١٢ )
ما نه تنھا باید کوشا باشیم بلکه تا به انتھا سعی و تلاش خود را ادامه دھیم. نقطۀ مقابل سعی
و تلاش در این قسمت به وضوح با واژۀ شفافی نوشته شده است ” کاھلی یا تنبلی ” . این قسمت
نه تنھا به تنبلی جسمی اشاره می کند بلکه به کاھلی و تنبلی روحانی نیز اشاره دارد. دوم پطرس
١ : ۵ – ٧ چنین می گوید : ” از ھمین رو به سعی تمام بکوشید تا به واسطۀ ایمان خود نیکوئی
بار آورید و به واسطۀ نیکوئی شناخت و به واسطۀ شناخت خویشتنداری و به واسطۀ
خویشتنداری پایداری و به واسطۀ پایداری دینداری و به واسطۀ دینداری مھر برادرانه و به
واسطه مھر برادارانه محبت ” زندگی مسیحی زندگی راکدی نیست. زندگی مسیحی یعنی
افزودن، رشد و ترقی است. ایستایی و رکود در زندگی مسیحی یعنی پس رفت. ترقی مستلزم
سعی و تلاش است و اینکه ما از ھیچ تلاشی فرو گذار نباشیم . سپس پطرس متن خود را با یک
اما ادامه می دھد : “زیرا چون اینھا در شما باشد و فزونی یابد نخواھد گذاشت در شناخت
خداوند ما عیسی مسیح بی فایده و بی ثمر باشید . اما آن که عاری از این ھا است کور است و
کوته بین و از یاد برده که از گناھان گذشته خویش پاک شده است . ” ( دوم پطرس١ : ٨ و ٩ )
آیا شما ایمان دارید که ممکن است کسی از گناھان گذشتۀ خود پاک شود و فراموش کند کھ چنین
اتفاقاتی در گذشتۀ او رخ داده است؟ به نظر غیر واقع گرایانه است. اما کتاب مقدس می گوید
این امکان وجود دارد

خداوندا از تو متشکرم به خاطر اینکه به من وعده دادی وارد آسایش خواهم شد. اعلام
می کنم که من نیاز دارم هم مانند آنانی که از طریق ایمان و صبر وعده ها
را یافتند عمل نمایم. زیرا من باید کوشا باشم. آمین.

ممکن است شما دوست داشته باشید
ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. پذیرفتن ادامه

Translate »