بنياد مسيحي ايرانيان
new

نان روزانه ۲۴ شهریور ۱۵ سپتامبر

نان روزانه
۱۵سپتامبر

مقیاس عدالت

همانطور که یک پدر مشتاق فرزندانش است خداوند نیز مشتاق من است

واژه ھایی کھ ایوب بھ کار می برد بسیار عمیق ھستند. او بھ خداوند می گوید کھ گناھکار
نیست و ادامھ می دھد کھ ھیچ یک از گناھان زیر را مرتکب نشده است. ھر چند بسیاری از
مسیحیان وقف شده ممکن است در این گناھان زندگی کنند.
” اگر آرزوی بینوایان را از ایشان دریغ کرده و چشمان بیوه زنان را از انتظار
تار گردانیده ام، اگر لقمھ خویش بھ تنھایی خورده و آن را با یتیم
قسمت نکرده ام … ” (. ایوب ٣١ : ١۶ – ١٧ )
بھ سھ گروھی کھ ایوب بھ ترتیب از آنھا نام می برد دقت کنید. بینوایان، بیوه زنان و
یتیمان. گویی ایوب چنین می گوید : “اگر آنچھ باید انجام می دادم را انجام نداده ام من
گنھکارھستم و از انجام وظایف اصلی ام قصور نموده ام . ” و او چنین ادامھ می دھد:
“حال آنکھ از جوانی یتیمان را چون پدر بزرگ کرده ام و از رحم مادر بیوه زنان را رھنما بوده ام اگر
کسی را کھ از برھنگی تلف می شود دیده ام یا نیازمندی را کھ بی جامھ است و جان او مرا برکت نداده و
از پشم گوسفندانم گرم نشده است اگر دست خویش بر یتیم بلند کرده ام از آن روکھ از حمایت محکمھ
برخوردار بوده ام، باشد کھ بازویم از کتفم بیفتد و ساعدم از آرنج قطع شود ”
ایوب از توجھ بھ آنانی کھ از خوراک و پوشاک و خانواده محروم بودند اجتناب نکرده بود.
سپس او چنین می گوید : ” خوب بود کھ این دستھا و این کتف قطع می شد ” دیدگاه او کاملا
متفاوت از دیدگاھی است کھ بسیاری از انسان ھا دارند. این نکتھ ملاک عدالت در زمان
پاتریارخ ھا بود. حتی بیشتر از شریعت موسی و اناجیل. خداوند از ما می خواھد کھ ما این نوع
عدالت را در کلیسا احیاء نماییم و خدمت بھ بیوه زنان و آنانی کھ سر پناه و غذا و لباسی ندارند
را ادامھ دھیم.
خداوندا از تو متشکرم که به من اهمیت بسیاری می دهی . اعلام می کنم که خداوند از
من می خواهد این نوع عدالت را احیاء نمایم . عدالتی که در آن من از آنانی که
نیازمندند در کلیسا دستگیری کنم و همانطور که یک پدر مشتاق فرزندانش است خداوند
نیز مشتاق من است. آمین.

ممکن است شما دوست داشته باشید
ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. پذیرفتن ادامه

Translate »