بنياد مسيحي ايرانيان
new

نان روزانه ۲۴ آذر ۱۵ دسامبر

نان روزانه
۱۵ دسامبر

سپاسگزاری از خداوند

بیاید شکر گذار باشیم

شکرگزاری یکی از احکام مستقیم کتاب مقدس است. عدم شکرگزاری نشانه نا اطاعتی
است. ( اول تسالونیکیان باب ۵ را مطالعه کنید.) شکرگزاری مھمترین صفت اخلاقی یک فرد
مسیحی است که به اراده مربوط است و نه احساسات. برای این که ما شکرگزار باشیم لزوما
نباید حس شکرگزاری داشته باشیم. مانند افرادی که به کودکان خود آموزش داده اند که بگویند.”
متشکرم” به عنوان مثال در انگلستان از بچه ھا این انتظار می رود که حتی پیش از آنکه چیزی
را دریافت کنند تشکر کنند. این به معنای رفتار درست است. خداوند نیز غالباً با ما چنین
برخورد می کند و از ما انتظار دارد که حتی پیش از آنکه چیزی را دریافت کنیم به او بگوئیم
متشکرم. اگر صبر کنیم تا اول آن را دریافت کنیم و بعد شکرگزاری کنیم آنرا بدست نمی آوریم.
” صلح مسیح بر دلھایتان حکم فرما باشد زیرا فرا خوانده شده اید تا چون اعضای یک بدن در
صلح و صفا به سر برید و شکرگزار باشید. کلام مسیح به دولتمندی در شما ساکن شود و با
مزامیر سرود ھا و نغمه ھایی که از روح است با کمال حکمت یکدیگر را پند و تعلیم دھید و با
شکرگزاری و از صمیم دل برای خدا بسرائید و ھر آنچه کنید در گفتار و چه درکردار ھمه را
به نام خداوند عیسی انجام دھید و ب واسطه او خدای پدر را شکر گزارید. ” ( کولسیان ٣: ١۵ – ١٧)
این متن از ما دو چیز می خواھد. انجام ھر چیز در نام عیسی و شکرگزاری در زمان
انجام کارھا. خواه این کار پاک کردن دستشویی باشد، خواه راندن ماشین یا نوشتن یک نامه. به
کار گیری این اصول به ما دیدگاھی صحیح از درست و غلط ارائه می دھد. اگر کاری وجود
دارد که ما صادقانه نمی توانیم آنرا در نام عیسی انجام دھیم و شکرگزار باشیم بھتر است آنرا
انجام ندھیم. این فرمول لیست بلندی از کارھایی که باید انجام دھیم و کارھایی که نباید انجام
دھیم را از زندگیمان حذف می کند. این اصلی ساده برای ھدایت شما در سخنان و اعمالتان است.
خداوندا تو را به خاطر تمام آنچه برای مان انجام داده ای شکر می کنم. اعلام می کنم که
من هر کاری را در نام عیسی خداوند انجام می دهم و در حالی که آن کار را انجام
می دهم خدای پدر را شکر می گویم. زیرا من باید شکرگزار باشم. آمین.

ممکن است شما دوست داشته باشید
ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. پذیرفتن ادامه

Translate »