بنياد مسيحي ايرانيان
new

نان روزانه ۲۴ آبان ۱۵ نوامبر

نان روزانه
۱۵ نوامبر

بیاید به مکان اقدس وارد شویم

شبیه شدن به عیسی

پولس به کلیسای افسس چنین می نویسد.( به ما نیز چنین می نویسد.)
” اما خدایی که در رحمانیت دولتمند است به خاطر محبت عظیم خود به ما حتی زمانی که در
نافرمانی ھای خود مرده بودیم ما را با مسیح زنده کرد. پس از راه فیض نجات یافته اید و با
مسیح بر خیزانید و در جایھای آسمانی با مسیح عیسی نشانید . ” ( افسسیان ٢ : ۴ – ۶)
به این سه مرحله از شبیه شدن به عیسی دقت کنید. ابتدا ما با مسیح زنده می شویم. دوم
برخیزانیده می شویم یا قیام می کنیم و سوم با عیسی می نشینیم. عیسی بر تخت نشسته است.
بنابراین معنی نشستن به ھمراه او چیست؟ این بدان معنی است که ما نیز بر تخت می نشینیم تا با
او شریک آن تخت شویم. زمانی که ما شبیه شدن به عیسی را درک می کنیم متوجه می شویم که
دعوت شده ایم تا تمام راه از او پیروی کنیم ” او را که راھی تازه و زنده است .” ( عبرانیان
١٠ : ٢٠) ما می توانیم با او زنده شویم. می توانیم با او قیام کنیم. اما نباید این جا متوقف شویم.
ما می توانیم با او بر تخت بنشینیم. اگر بخواھیم از مثال خیمه استفاده کنیم ایمان دارم که اولین
پرده نمایانگر این است که ما در قیام مسیح شریک می شویم و دومین پرده کھ او ما را به سوی
قدس الاقداس ھدایت می کند نمایان گر این است کھ ما از طریق شریک شدن در صعود عیسی
مسیح به آن وارد می شویم. عیسی نه تنھا قیام کرد بلکه پس از قیام به آسمان برده شد. به نزد
تخت پدر و این جایی است که خداوند می خواھد ما نیز باشیم. او نمی خواھد که ما از پیشروی
در این طریق تازه و زنده باز بمانیم تا آنکه به قدس الاقداس راه یابیم.
جایی که می توانیم به
ھمراه عیسی شریک تخت او شویم و با او در جایھای آسمانی بر آن تخت بنشینیم. این مقصد
ماست. بیائید به جائی کمتر از آنچه خداوند برای مان در نظر گرفته رضایت ندھیم.
خداوندا از تو متشکرم که می توانم از طریق خون عیسی به تو نزدیک شوم. اعلام می کنم
که من به جایی کمتر از آنچه خداوند برای من در نظر گرفته بسنده نمی کنم و من باید به
آن مکان اقدس وارد شوم. آمین.

ممکن است شما دوست داشته باشید
ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. پذیرفتن ادامه

Translate »