بنياد مسيحي ايرانيان
new

نان روزانه ۲۳ مهر ۱۵ اکتبر

نان روزانه
۱۵ اکتبر

اهمیت کوشا بودن

بیایید کوشا باشیم

کوشا بودن راه حل بعدی است که در باب ۴ عبرانیان دیده می شود. قبلا به این نکته اشاره
کردیم که این ھشدار براساس تجربه ای است که قوم اسرائیل در سفر خود از مصر به سوی
بیابان تجربه نمودند. بسیاری از آنھا نتوانستند به سرزمین موعود راه یابند یعنی آن مقصد و
آرامی که خداوند به آنھا وعده داده بود و این به خاطرنوع عمل کرد و اخلاق بد شان بود.آن ھا
دچار سرگردانی شدند و کلام خداوند می گوید به خاطر بی ایمانی و نا اطاعتی جسم بی جان آن
ھا در بیابان افتاد.( اعداد ١۴ : ٢٩ – ٣١ را مطالعه کنید. ) به خاطر بی ایمانی و نا اطاعتی
بود که آنھا نتوانستند صدای خداوند را بشنوند. آنھا ظاھری مذھبی داشتند اما نتوانستند آنچه
واقعا ضروری بود یعنی حقیقت یک مذھب واقعی را در درون خود داشته باشند. یعنی نتوانستند ً
صدای خداوند را بشنوند. بنابراین اسرائیل اشتباه غم انگیزی را مرتکب شد. نویسندۀ عبرانیان
پس از گفتن ” مبادا ” با مثالی دیگر از قوم اسرائیل ادامه می دھد و چنین می گوید : ” پس بیاید
ً به جد بکوشیم ” من ایمان دارم که این عبارتی ساده است. اگر ما واقعا خطرات روحانی آن
شرایط را در نظر گرفته و بترسیم در آن موقع است که به طور طبیعی کار بعدی ما جد و جھد
خواھد بود. بیائید لحظه ای بررسی کنیم که معنای کوشا بودن یعنی چه ؟ یکی از روشھای یافتن
معنای واژه ھا بررسی واژه ھای متضاد است. یکی از واژه ھای متضادی که برای کوشا بودن
وجود دارد تنبلی است. در کتاب مقدس ھیچ تعریف نیکویی دربارۀ تنبلی وجود ندارد. تنبلی
موضوعی است که امروزه مسیحیان به آن توجه کافی ندارند.

خداوندا به خاطر وعده ورود به آسایشت تو را شکر می کنم. اعلام می کنم که واقعیت
درونی و ضروری مذهب واقعی این است که ما صدای خداوند را بشنویم.
زیرا من باید کوشا باشم. آمین.

ممکن است شما دوست داشته باشید
ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. پذیرفتن ادامه

Translate »