بنياد مسيحي ايرانيان
new

نان روزانه ۲۳ شهریور ۱۴ سپتامبر

نان روزانه
۱۴سپتامبر

توجه به آنان که مورد بی توجهی قرارگرفته اند

همانطور که یک پدر مشتاق فرزندانش است خداوند نیز مشتاق من است

کتابچھ ای کوچک تحت عنوان یتیمان ، بیوه زنان ، فقیران و ستم دیده گان نوشتھ ام. این
کتاب ِ خود مرا متحیر می سازد. ھمانطور کھ دیروز گفتم پس از ۶٠ سال موعظھ زمانی کھ فکر
می کردم برای باقی عمرم نیز قرار است تنھا موعظھ کنم خداوند بھ من محبت جدیدی بخشید .
محبت و شفقتی کھ ھرگز انتظار دریافتش را نداشتم. تفسیر من از مزامیر ٨۴:۶ این است .
” چون از وادی اشکھا می گذرند آن را بھ چشمھ ساران بدل می سازند . ”
واژۀ ” اشک ھا وگریستن ” در زبان عبری یکی است. من نیز از وادی اشک ھا گذشتم و
خداوند چشمھ ساران جدیدی برای من باز نمود. چشمھ ساران از چنان قوت ماوراءالطبیعی
برخوردار ھستند کھ تنھا خداوند می تواند آن ھا را ایجاد کند. این چشمھ ھمان شفقت است. من
بھ خاطر افرادی کھ جامعھ نسبت بھ آن ھا بی توجھ است و آنھا را کنار گذاشتھ یعنی یتیمان ،
بیوه زنان و فقیران و مظلومان احساس شفقت عمیقی دارم. از اینکھ در کتاب مقدس چقدر
دربارۀ مسئولیت ما نسبت بھ آنھا نوشتھ شده شگفت زده می شوم. ابتدا تا انتھای کتاب مقدس
موضوع اصلی عدالت خداوند است و چھ در زمان موسی و انبیا و چھ درعھد جدید. بھ طور
کلی ما مسیحیان یکی از قسمت ھای حیاتی ایمان و نقش خود را بھ فراموشی سپرده ایم و آن
قسمت توجھ بھ افرادی است کھ ھیچ کس بھ آنھا توجھی ندارد.
خداوندا متشکرم که مورد توجه تو هستم. حقیقت مزمور ۸۴ : ۶ را اعلام می کنم. ” چون
از وادی اشکها می گذرند آن را به چشمه ساران بدل می سازند ” اعلام می کنم که در
قلمرو مهم ایمان و عمل راه خواهم رفت. به آنانی که هیچ کس به آنها اهمیت نمی دهد
توجه خواهم نمود. همانطور که یک پدر مشتاق فرزندانش است خداوند
نیز مشتاق من است. آمین.

ممکن است شما دوست داشته باشید
ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. پذیرفتن ادامه

Translate »