بنياد مسيحي ايرانيان
new

نان روزانه ۲۳ آذر ۱۴ دسامبر

نان روزانه
۱۴ دسامبر

ضرورت شکرگزاری

بیاید شکر گذار باشیم

بیائید به شرایط دنیا در روزھای آخر نگاه کنیم. می دانیم که در آینده با لرزه ای شدید
مواجھ خواھیم شد. ( عبرانیان ١٢ : ٢۵ – ٢٧ را مطالعه کنید.) اکنون به فروپاشی شخصیت
ھا، اخلاقیات و استاندارد ھا نگاه کنید. پولس می گوید :
” اما آگاه باش که در روزھای آخر زمانھای سخت پیش خواھد آمد .مردمان خودپرست ، پول
دوست ، لاف زن ، متکبر ، ناسزاگو ، نافرمان به والدین ، ناسپاس ، ناپاک ، بی عاطفه ،
بی گذشت ، غیبت گو ، بی بندوبار ، وحشی ، دشمن نیکوئی ، خیانتکار ، بی مبالات و خود
پسند خواھند بود. لذت را بیشتر از خدا دوست خواھند داشت و ھر چند صورت ظاھر دینداری
دارند منکر قدرت آن خواھند بود از چنین کسان دوری گزین. ” ( دوم تیموتائوس ٣ : ١- ۵)
این لیستی وحشتناک از مشکلات اخلاقی و نزول معیارھا است که علامت انتھای این
عصر است. حدس من این است که اگر بار دیگر این لیست را مرور کنید می فھمید که بسیاری
از این مشکلات شخصیتی ھم اکنون وجود دارد و درست در میانه این لیست گفته شده که مردم
نافرمان به والدین ، ناسپاس و ناپاک و بی عاطفه می گردند. به این ارتباط دقت کنید. ناسپاسی
در کنار ناپاکی آمده است. شما نمی توانید ناسپاس باشید و پاک بمانید. خداوند ما آتش فروبرنده
است. (برای مثال عبرانیان ١٢ : ٢٩ را مطالعه کنید.) او از ما انتظار دارد که او را با قدوسیت
خدمت کنیم و این انتظار او به جا است. ھمچنین باید او را با روحیۀ شکرگزار خدمت کنیم و با
سپاس گزاری به حضورش برویم. بیائید سپاس گزار باشیم تا بتوانیم خدمتی شایسته داشته باشیم
و او را با ترسی آمیخته با احترام خدمت کنیم. ( آیه ٢٨ را مطالعه کنید.)
خداوندا تو را به خاطر آنچه برایم انجام داده ای شکر می کنم. اعلام می کنم که از آن
رو که خداوند ما آتش فرو برنده است من نیز او را با پاکی و سپاس گزاری
خدمت خواهم کرد. زیرا من باید شکرگزار باشم . آمین.

ممکن است شما دوست داشته باشید
ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. پذیرفتن ادامه

Translate »