بنياد مسيحي ايرانيان
new

نان روزانه ۲۳ آبان ۱۴ نوامبر

نان روزانه
۱۴ نوامبر

بیاید به مکان اقدس وارد شویم

۴ شرط

بر اساس عبرانیان ١٠ : ٢٢ برای نزدیک شدن به تخت رحمت خداوند و قدس الاقداس باید
۴ شرط لازم را داشته باشیم. اول باید با اخلاص قلبی بیائیم. دوم باید ایمان و اطمینان کامل
داشته باشیم. سوم قلب مان از ھر احساس تقصیر زدوده باشد و چھارم بدن ھای مان با آب پاک
شسته شده باشد. بیائید به طور خلاصه به ھر کدام از این موضوعات نگاه کنیم. اخلاص قلبی :
ما با قلب خود به سوی خداوند می رویم نه با فکرمان. خداوند پاسخ گوی معمای ذھنی ما نیست
اما او قلب مشتاق و صادق را ملاقات خواھد کرد. ما باید بدون ھیچ تظاھری به حضور او بیائیم
و خود را تسلیم او کنیم. بدون اینکه نکته ای را از او پنھان داریم.
اطمینان کامل ایمان. عبرانیان ١١ : ۶ می گوید : ” بدون ایمان ممکن نیست بتوان خدا را خشنود
ساخت. زیرا ھر که به او نزدیک می شود باید ایمان داشته باشد ” ما باید با ایمانی کامل به
وفاداری و امانت خداوند به حضورش برویم نه ایمان به توانایی ھا یا عدالت خودمان.
دل ھای مان از ھر احساس تقصیر زدوده باشد. عذاب وجدان در نتیجه انجام کار اشتباه و
کارھای گناه آلود ایجاد می شود اما از طریق پاشیده شدن خون عیسی ما اطمینان داریم که
اعمال شرارت بار ما بخشیده و قلب ھایمان از گناه پاک گشته است.
بدن ھای مان با آب شسته شده باشد. در اول یوحنا ۵ : ۶ کلام می گوید که عیسی با خون و آب
آمد. در عبرانیان ١٠ : ٢٢ ما ھر دوی این عناصر را می بینیم. خونی که بر وجدان ما پاشیده
می شود و آبی که بدن ھای مان را می شوید. من ایمان دارم که آب نشان دھنده تعمید مسیحی
است. در عھد جدید تعمید مسیحی به معنای شریک شدن در مرگ، تدفین و قیام مسیح است.
بنابراین راه تازه و زنده ای که در عبرانیان ١٠: ٢٠ آمده خود عیسی است. ما باید ھر آنچه که
او به خاطر ما متحمل شد یعنی مرگ و قیام بھ خاطر گناھانمان را بپذیریم.
خداوندا از تو متشکرم که می توانیم از طریق خون عیسی به تو نزدیک شویم. اعلام
می کنم که من با اخلاص قلبی، اطمینان کامل و ایمان و قلبی که از هر احساس تقصیر
زدوده شده و بدنی که با آب پاک شسته شده نزد تو می آیم. زیرا من
باید به آن مکان اقدس وارد شوم. آمین.

ممکن است شما دوست داشته باشید
ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. پذیرفتن ادامه

Translate »