بنياد مسيحي ايرانيان
new

نان روزانه

23آگوست

 

تازه شدن

انسانیت کهنه ما در مسیح مرده است تا انسان جدیدی در ما زاده شود

عیسی خداوند بود و جسم پوشید. زمانی کھ جسم عیسی بر صلیب سوراخ و پاره گشت پرده
ھیکل پاره شد. بعد از آن عیسی خود را در ایمانداران آشکار می سازد. او در ایمانداران ساکن
است. اما ھنوز در جسم خود نیز ساکن است. کتاب کولسیان جنبۀ دیگری از این حقیقت را برای
ما روشن می کند. پولس دربارۀ انسانیت جدید کھ جایگاه ما در مسیح است چنین می گوید :
” بھ یکدیگر دروغ نگویید زیرا آن انسان قدیم را با کارھایش از تن بدر آورده اید و انسان جدید
را در بر کرده اید کھ در معرفت حقیقی ھر آن نو می شود تا بھ صورت
آفرینندۀ خویش در آید . ” ( کولسیان ٣ : ٩ – ١٠ (
ترجیح می دھم کھ این آیھ را چنین بازگو نمایم ” انسانیتی کھ ھر روز تازه می گردد .”
تازه شدن برای من یک امر استمراری است کھ در زمان حال رخ می دھد. برای اینکھ تازه
شویم باید فرایندی را پشت سر بگذاریم. سپس بھ صورت تحت الفظی چنین می گوید : ” در
معرفت حقیقی “. این معرفت تنھا شامل شناخت منطقی عیسی نیست بلکھ تسلیم کردن تمامی
قسمت ھای زندگی مان بھ دستان اوست کھ باعث می شود تصویر او در ما شکل بگیرد. ھدف
نھایی فرایند تازه شدن این است کھ یک بار دیگر تصویر او در ما شکل بگیرد. باور دارم کھ
ً . بیائید این جملھ را تکرار کنیم .” تازگی در شناخت خالق توجیھ کننده است
این تفسیر کاملا
برای شکل گیری تصویر او در ما “.
بھ عبارت دیگر نھایت تحقق این ھدف احیا شدن تصویری است کھ در زمان سقوط
مخدوش شده بود. البتھ نھایت این ھدف در زمان قیام ما محقق می شود زمانی کھ بدن فیزیکی
انسان ھا بھ شباھت بدن قیام کرده مسیح مبدل می شود.
عیسی جان از تو به خاطر مبادله ای که بر صلیب انجام دادی متشکرم.اعلام می کنم که
تصویر آنکه من را خلق نمود در من شکل می گیرد. اعلام می کنم که انسانیت کهنۀ من در
مسیح مرد تا انسانیت تازه در من زاده شود.آمین.

ممکن است شما دوست داشته باشید
ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. پذیرفتن ادامه

Translate »