بنياد مسيحي ايرانيان
new

نان روزانه ۲۲ فروردین ۱۱ آوریل

تفسیر لاویان فصل ۱۰

۳ – پ. توهین ناداب و ابیهو به مقدسات (باب ۱۰)

۱۰: ۱-۳ ناداب و ابیهو، پسران هارون، هر یک با آتش غریب به حضور خداوند بخور سوزانیدند، شاید آتش که از مذبح . . . گرفته نشده بود. از آنجایی که مذبح از جلجتا سخن می‌گوید. گویی آنها می‌خواستند نه از طریق کار مسیح بر روی صلیب، بلکه از راهی دیگر به خدا نزدیک شوند. آتش از قدس اقداس بیرون آمد و آنها را در حالیکه در کنار مذبح طلایی در قدس اقداس ایستاده بودند بلعید. در نتیجه موسی به هارون هشدار داد و هرگونه شکایت به منزله طغیان بر علیه رفتار عادلانه خدا است.

۱۰: ۴-۷ پس از اینکه میشاییل و الصافان اجساد آنها را به بیرون از اردوگاه بردند، موسی به هارون و دو پسری که مانده بودند گفت نباید عزاداری کنند، بلکه باید در حالیکه تمام خاندان اسراییل برای آتش خشم خدا ماتم می‌گیرند در خیمه بمانند.

۱۰: ۸-۱۱ برخی از دستوراتی که در این آیات مبنی بر اجتناب از نوشیدن شراب و یا مسکرات در خیمه چنین استنباط کرده‌اند که احتمالا ناداب و ابیهو در حین تقدیم آتش غریب، مست بودند.

۱۰: ۱۲-۱۸ موسی به هارون و الیعازر و ایتامار و پسرانش دستور داد از هدیه آردی تناول کنند (آیات۱۲-۱۳) و نیز از سینه قربانی جنبانیدنی (آیات ۱۴-۱۵). هنگامی که به دنبال بز قربانی گناه که باید به جهت قوم قربانی می‌شد، می‌گشت، دریافت که الیعازر و ایتامار . . . پسران هارون، به جای اینکه قربانی را در مکان مقدس یخورند آن را سوزانیده‌اند. (شاید از آتش خشم خدا که بر برادرانشان نازل شده بود، می‌ترسیدند.) حکم این بود که اگر خون قربانی گناه به مکان گناه به مکان مقدس آورده شود، باید قربانی سوخته می‌شد (۳۰: ۶). اما اگر چنین نمی‌شد، باید خورده می‌شد (۲۶: ۶). موسی به آنها یادآوری کرد که در این مورد خون نباید به اندرون قدس آورده می‌شد؛ از این رو باید گوشت قربانی را می‌خوردند (آیات ۱۸: ۱۶).

۱۰: ۱۹-۲۰ هارون در پاسخ به نکوهش موسی شرح داد که آنها قربانی گناه و سوختنی را همانگونه که گفته شده بود بیرون برده بودند، اما با توجه به مجازات سختی که خدا در مورد ناداب و ابیهو اتخاذ کرده بود، خوردن قربانی گناه منظور مردد بود که آیا نظر خداوند واقع می‌شود یا خیر. موسی این دلیل را پذیرفت.
با پایان یافتن باب ۱۰ نکات مربوط به کهانت نیز پایان می‌یابد.

۴ – پاک و ناپاک (باب ۱۱-۱۵)

پنج باب بعدی از موضوعات نجس و پاک در حین انجام مراسم سخن می‌گویند. در نظر یهودیان اعمالی بودند که از نظر اخلاقی اشتباه نبودند اما با اینحال مانعی در برابر شرکت در مراسم و آیین یهود بودند. کسانی که نجس می‌شدند تا هنگامی که پاک نمی‌شدند نمی‌توانستند در مراسم شکرت کنند. خدا حتی از خوراکها نیز برای تفاوت میان پاکی و ناپاکی استفاده می‌کرد

ممکن است شما دوست داشته باشید
ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. پذیرفتن ادامه

Translate »