بنياد مسيحي ايرانيان
new

نان روزانه ۲۲ شهریور ۱۳ سپتامبر

نان روزانه
۱۳سپتامبر

چشمه شفقت

همانطور که یک پدر مشتاق فرزندانش است خداوند نیز مشتاق من است

در مزامیر ٨۴ : ۶ می خوانیم :
“چون از وادی اشکھا می گذرند آن را بھ چشمھ ساران بدل می سازند و
باران پاییزی نیز آن را بھ آبگیرھا می پوشاند ”
بعد از ۶٠ سال زندگی در ایمان و قدم زدن با خداوند و سخن گفتن بھ زبان ھا تبدیلی را در خود
شاھد ھستم. چیزی کاملا جدید در درون من اتفاق افتاده است. چشمه های جدید در درون من می جوشد.
چشمھ ای کھ سرچشمۀ آن شفقت است. برای مدتی طولانی با محبت خداوند آشنا ھستم و ھمیشھ خانواده ام
را محبت می کنم. اما این چشمھ شبیھ ھیچ چیزی کھ تا حالا تجربھ کردم نیست. این چشمھ منشا دیگری
خارج از درک پرینس دارد. تازه می فھمم وقتی کتاب مقدس می گوید عیسی از روی شفقت کاری را
انجام می دھد یعنی چھ ؟ ( برای مثال متی ٩ : ٣۶ و مرقس ١:۴١ را مطالعھ کنید. ) متوجھ شده ام کھ
خداوند شفقت خود را در من جاری ساختھ و من چنین دعا کردم : ” خداوندا اجازه نده کھ این چشمھ در من
خشک و کم آب شود ” خود خداوند است کھ تصمیم می گیرد چھ وقت باید این چشمھ بجوشد و زمانی کھ
چشمۀ شفقت در درون من می جوشد باعث جذب مردم می گردد. آنان نمی دانند چرا جذب من می شوند.
آنان چیزی احساس می کنند کھ سالھا انتظار آن را کشیده اند. ایمان دارم کھ خداوند منتظر است کھ ما
یکدیگر را با محبت الھی محبت کنیم. خداوند کار دیگری نیز در من شروع کرده است. او در قلب من
توجھ ما فوق الطبیعی نسبت بھ یتیمان و بیوه زنان و فقیران و مظلومان قرار داده است . ممکن است ما
دربارۀ ایمان یا عادل شمردگی سخن بگوییم اما اگر کاری برای مردمی کھ واقعا بھ ما نیاز دارند انجام
ندھیم این واژه ھا خالی و بی معنا خواھد بود. افراد بسیاری در اطراف ما وجود دارند کھ بھ ما نیازمندند.
افرادی کھ نیاز بھ محبت ما دارند ھمھ جا وجود دارند. این افراد تنھا ھستند ھیچ کس بھ آنھا اھمیت نمی
دھد. آنھا پاسخ ھای لازم برای سوالاتشان را ندارند و نا امید ھستند. حتی برای یافتن چنین افرادی احتیاج
نیست کھ از خانھ تان زیاد دور شوید شفقت و مھربانی ھدف خداوند برای ماست. این چیزی است کھ
خداوند منتظر آن است تا جلالش را در ما مشاھده نماید.
خداوندا از تو متشکرم که به من اهمیت می دهی. اشتیاق خود را برای داشتن چشمۀ شفقت خداوند
اعلام می کنم تا این چشمه در من و از طریق من به سوی افراد نیازمند و ناامید بجوشد. همانطور که
یک پدر مشتاق فرزندانش است خداوند نیز مشتاق من است. آمین.

ممکن است شما دوست داشته باشید
ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. پذیرفتن ادامه

Translate »