بنياد مسيحي ايرانيان
new

نان روزانه ۲۲ آذر ۱۳ دسامبر

نان روزانه
۱۳ دسامبر

رهایی ثمره شکرگزای

بیاید شکر گذار باشیم

سپاس گزاری و شکرگزاری واکنشی است صحیح نسبت به آنچه خداوند برای مان انجام
داده است. این بدھی ما نسبت به خداوند است و ما باید آنرا بپردازیم. اما شکرگزاری چنان
تغییری در روح ما ایجاد می کند که ھیچ عمل دیگری قادر به انجام آن نیست. این تغییر را
چنین تعریف می کنم. شکرگزاری روح ما را برای پرستش و خدمت مقبول خداوند آزاد
می کند. برای ھمین است که نویسنده عبرانیان می گوید :
” پس چون پادشاھی ای را می یابیم که تزلزل ناپذیر است بیائید شکرگزار باشیم و خدا را با
ترس و ھیبت عبادتی پسندیده نمائیم ” (عبرانیان ١٢ : ٢٨)
بدون شکرگزاری خدمات ما قابل قبول نخواھد بود.این روحیه شکرگزاری است که خدمت
ما را مقبول گردانده و رھایی را برای روح مان به ارمغان می آورد. فرد ناسپاس در خود
گرفتار است. او خود محور است. او واقعا نمی داند که آزادی واقعی چیست. اما شکرگزاری
روح ما را آزاد می سازد.
” در ھر وضعی شکرگزار باشید زیرا این است اراده خدا برای شما در مسیح عیسی .
آتش روح را خاموش مکنید. “( اول تسالونیکیان ۵ : ١٨ – ١٩)
آیھ بالا فرمانی آشکار است. اگر ما شکر نکنیم یعنی نامطیع ھستیم و ھمچنین خارج از
اراده خداوند. به علاوه اجتناب از شکرگزاری باعث خاموش شدن آتش روح القدس می شود و
آن چیزی که باعث جاری شدن روح القدس می گردد و خدمت ما را مقبول می گرداند،
شکرگزاری است. سپس به ھشداری که در انتھای عبرانیان باب ١٢ آمده دقت کنید : ” زیرا
خدای ما آتش سوزاننده است ” (آیه ٢٩) رساله عبرانیان به ما می گوید که باید به این خداوند
قدوس و با ھیبت با روحیه ای درست نزدیک شویم. یعنی با قلبی فروتن و شکرگزار.
خداوندا به خاطر تمام آنچه برایم انجام داده ای تو را شکر می کنم. اعلام می کنم زمانی
که به حضور خداوند مقدس و پر هیبت وارد می شوم قلبم را فروتن ساخته و او را سپاس
خواهم گفت. و این چنین رویکردی است که باعث می شود روح من آزاد شده تا پرستش و
خدمتی شایسته داشته باشم. زیرا من باید شکر گزار باشم. آمین.

ممکن است شما دوست داشته باشید
ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. پذیرفتن ادامه

Translate »