بنياد مسيحي ايرانيان
new

نان روزانه ۲۲ آبان ۱۳ نوامبر

نان روزانه
۱۳ نوامبر

بیاید به مکان اقدس وارد شویم

از طریق راهی زنده و تازه

صندوق عھد در قدس الاقداس بر اساس طرح خداوند قرار داده شده بود. جعبه ای که از
چوب اقاقیا ساخته و با طلا پوشیده شده بود تخت رحمت یا ھمان مکان شفاعت نام داشت و
درون آن دو لوح سنگی ده فرمان وجود داشت. این دو لوح توسط تخت رحمت پوشیده می شد و
این بھ معنای آن است که از طریق شفاعت عیسی برای ما قانونی که شکسته شد، یعنی ده فرمان
پوشیده می شود. دو طرف تخت رحمت دو کروبی وجود داشتند. صورت آن ھا به سوی یکدیگر
بود و ھر دوی آنھا به سوی تخت رحمت نگاه می کردند. بالھای شان بر آنھا کشیده شده بود و
نوک بالھای شان مرکز تخت رحمت را لمس می کرد. تخت رحمت تخت خداوند است. او بر
تخت رحمت که شریعت شکسته شده را می پوشاند نشسته است. دو کروبی که صورت ھایشان
به طرف داخل است و به یکدیگر نگاه می کنند و بالھایشان ھمدیگر را لمس می کنند نشان دھنده
جایگاه مشارکت است. بنابراین اینجا جایگاه رحمت و مشارکت است. بجز این موارد آن جا
تخت خداوند به عنوان پادشاه است. در آن صندوق نمادی از خود خداوند وجود نداشت. این
موضوع برای اسرائیلی ھا ممنوع بود. اما خداوند خود می آمد و آن جایگاه را با شیخانا یعنی
جلال خود روشن می ساخت. یعنی حضور دیدنی و ملموس خدای قادر مطلق. قدس الاقداس در
تاریکی کامل بود و ھیچ روشنائی طبیعی یا مصنوعی آن جا وجود نداشت. اما زمانی که شیخانا
یعنی جلال خداوند می آمد و خداوند جایگاه خود را بر تختش پر می کرد آن مکان نورانی
می شد. در عبرانیان باب ١٠ ما به مکان اقدس دعوت شده ایم تا از آن طریق به خداوند نزدیک
شویم. آیه ٢٢ از باب ١٠ می گوید ما دعوت شده ایم که جایگاه خود را به ھمراه مسیح در آن
تخت داشته باشیم. ما از راھی تازه و زنده ( آیه ٢٠) وارد می شویم. راه زنده و تازه خود
عیسی است.
خداوندا از تو متشکرم که می توانم از طریق خون عیسی به تو نزدیک شوم. اعلام می کنم
که من ازطریق عیسی به آن مکان اقدس وارد می شوم. عیسایی که آن راه تازه و زنده
است. زیرا من باید به آن مکان اقدس وارد شوم. آمین.

ممکن است شما دوست داشته باشید
ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. پذیرفتن ادامه

Translate »