بنياد مسيحي ايرانيان
new

نان روزانه چهارشنبه ۴ فروردین

بدن های حقیر

نان روزنانه 

 

۴ فروردین / ۲۴ مارس

 

بدن های حقیر

بدن من برای خداوند است و خداوند نیز برای بدن من 

 

 

 

زمانی که انسان بر علیه خداوند سرکشی نمود تمام شخصیت وی تحت تاثیر قرار گرفت. کلمه ای که در کلام خدا برای تشریح شرایط انسان بعد از ورود گناه به کار می رود فساد است. تمامی جنبه ھای شخصیت انسان یعنی روح و جان و جسم او تحت تاثیر گناه قرار گرفت و انسان از لحاظ روحانی و اخلاقی و جسمی به سوی تباھی رفت. مرگ پایان فساد فیزیکی است. پولس می گوید :

” پس، ھمانگونه که گناه به واسطۀ یک انسان وارد جھان شد، و به واسطۀ گناه، مرگ آمد، و بدینسان مرگ دامنگیر ھمۀ آدمیان گردید، از آنجا که ھمه گناه کردند ” 

 

                                                                                            ( رومیان ۵: ١٢ )

 

 

از طریق گناه سَم فساد وارد وجود ما شد. اول قرنتیان ١۵ :۵۶  به ما می گوید :  ” نیش مرگ گناه است و نیروی گناه، شریعت.” درست مانند یک زنبور یا یک حشره که سَم خود را بوسیله نیش وارد بدن می کند شیطان نیز سم فساد و مرگ را از طریق نیش گناه وارد بدن ما کرده است. ھمه ما تبدیل به مخلوقات فاسدی شدیم. در فیلیپیان ٣ : ۲۱ پولس بدن ھای حال حاضر ما را بدن ھای ” حقیر” می خواند. بدن ھای ما در شرایط حقیرانه ای قرار دارد ، بدلیل اینکه ما علیه خالق خود سرکشی و طغیان نموده ایم. فرقی نمی کند که چقدر عالی، سالم و قوی و پولدار یا مشھور ھستیم. بدن ھای ما در شرایط سقوط کرده ای قرار دارند. ممکن است بھترین غذاھا را بخوریم و بھترین نوشیدنی ھا را بنوشیم اما باز ھم احتیاج داریم از دستشویی استفاده کنیم. ممکن است قوی و سالم باشیم اما وقتی بیش از حد گرم شدیم عرق می کنیم. فقیر باشیم یا غنی در ھر دو صورت عرق می کنیم . این عمل کرد درونی در بدن ھای ما به یاد آورنده این حقیقت است کھ ھمه ما یاغی و گناھکار ھستیم و بدن ھای مان تحت تاثیر فساد قرار گرفته اند. به مدت پنج سال مشغول تعلیم به معلمان آفریقایی بودم و از توانایی ھا و استعداد ھای ورزشی آنھا در شگفت بودم . اما ھمیشه به این مردان قوی می گفتم : ” به یاد داشته باشید که اگر یک پشه کوچک آنوفل شما را نیش بزند و خرطوم خود را وارد بدن شما کند شما به شدت تب کرده و دچار لرز شدیدی می شوید و حالتان دگرگون خواھد شود . ” این شرایط بدن سقوط کرده ما است.خبر خوش این است که عیسی مُرد تا ما را نجات دھد و این نجات تنھا شامل روح ما نمی شود. او کلیت وجود ما را نجات بخشید جسم و جان و روح مان را.

 

خداوندا 

 تو را شکر می کنم  به خاطر

این بدنی که برایم سرشتی . 

اعلام می کنم که عیسی مُرد

تا کلیت وجود من نجات یابد.

بنابراین اعلام می کنم که

بدن من برای خداوند است و 

خداوند برای بدن من. 

آمین.

ممکن است شما دوست داشته باشید
ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. پذیرفتن ادامه

Translate »