بنياد مسيحي ايرانيان
new

نان روزانه ۲۱ مهر ۱۳ اکتبر

نان روزانه
۱۳ اُکتبر

لذت بردن از خلقت

مبادا آشکار شود که از دست یافتن به آسایش مسیح باز مانده ایم

ما دربارۀ ده یک سخن گفتیم در بارۀ آنچه خداوند از درآمد مالی ما انتظار دارد. اما انتظار
خداوند دربارۀ زبانمان چیست؟ خداوند یک روز از ھفت روز قوم اسرائیل را طلب کرد. امروزه واقعا چند نفر از مردم در کلیسا یک روز از ھفت روز شان را به خداوند اختصاص ً
می دھند؟ این یکی از آن دلایلی است که بسیاری امروزه دچار آشفتگی و اضطراب ھستند. آنها به افرادی تبدیل می شوند که نمی توانند کاری را به طور کامل انجام دھند. خداوند اولین
نفری بود که استراحت کرد. کار کرد و سپس استراحت نمود. یکی از دوستان عرب و فلسطینی
من که دارای رستوران ھای زنجیره ای است چنین می گوید : ” خداوند به خاطر اینکه خانواده ای دارد که باید حمایت شان کند کار نکرد و او به خاطر اینکه خسته بود استراحت ننمود بلکه
دلیلی بسیار بالاتر از این ھا داشت. زیرا او خالق است و خداوند و من بر این باورم که او می خواست از آنچه خلق کرده لذت ببرد. اگر ما ھرگز برای لذت بردن از آنچه ایجاد کرده ایم
وقتی نداشته باشیم به شرایط سختی دچار خواھیم شد. کدامیک احتیاج به ایمان بیشتری دارد کار کردن یا استراحت کردن؟ اسرائیلی ھا از ورود به آرامی خداوند باز ماندند زیرا ایمان نداشتند. چرا یک مسیحی نمی تواند استراحت کند؟ این نیز به خاطر بی ایمانی است. زمانی که ما درمی یابیم خداوند استراحت و آرامی را پایه گذاری کرده ما نیز آرام می شویم. من و ھمسرم قبلا عادت داشتیم به مسافرت برویم اما تعطیلات به این معنا است که شما نباید کاری انجام دھید .زمانی که ما در میابیم این خود خداوند است که استراحت و آرامی را پایه گذاری نموده
این باعث آسایش و آرامی ما می شود. من و ھمسرم تصمیم گرفتھ ایم که این روزھای تعطیل را ھالی دی بخوانیم که معنایش روز مقدس است. خداوند به ما نشان داد که مقدس نشمردن یک
روز در روزھای ھفته گناه است. در تقویم اسرائیل ھا ھمانطور که خداوند مقرر نموده بود بسیاری از روزھا روزھای تعطیل بودند. حق انتخابی وجود نداشت آنھا روزھای بودند که خداوند آنھا را تعطیل اعلام کرده بود نه به این خاطر که کسی می خواست در آن روز تنبلی کند
بلکه خداوند فرموده بود که یک روز را آرام گیرید.

خداوندا از تو به خاطر وعده وارد شدن به آرامی تشکر می کنم.اعلام می کنم که من هر تلاشی می کنم تا به آن آسایش راه یابم تا مبادا از ورود به آسایش مسیح باز مانم. آمین.

ممکن است شما دوست داشته باشید
ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. پذیرفتن ادامه

Translate »