بنياد مسيحي ايرانيان
new

نان روزانه ۲۱ شهریور ۱۲ سپتامبر

نان روزانه
۱۲سپتامبر

انگیزه کارهای مای چیست؟

همانطور که یک پدر مشتاق فرزندانش است خداوند نیز مشتاق من است

یکی از بزرگترین مشکلاتی کھ امروزه در کلیساھا وجود دارد جاه طلبی ھای شخصی
خادمین کلیسا است. پولس رسول این موضوع را بھ کلیسای فلیپیی گوشزد کرده و می گوید :
“پس اگر در مسیح دلگرمید اگر محبت او مایھ تسلی شماست اگر در روح رفاقت دارید و اگر از
رحم و شفقت برخوردارید بیائید شادی مرا بھ کمال رسانید و با یکدیگر وحدت نظر و محبت
متقابل داشتھ و یکدل و یکرای باشید ھیچ کاری را از سر جاه طلبی یا تکبر نکنید بلکھ با
فروتنی دیگران را از خود بھتر بدانید “( فیلیپیان ٢ : ١ – ٣ )
این ھا واژه ھای قدرتمندی ھستند. پولس دربارۀ احساسات مصنوعی سخن نمی گوید بلکھ
این احساسات بسیار عمیق و درونی ھستند. من خادمان عالی بسیاری دیده ام اما نیروی محرکۀ
بسیاری از کلیساھا جاه طلبی است. جاه طلبی برای ساختن کلیسایی بزرگتر ، برگزاری جلساتی
بزرگتر و بھ عبارتی جاه طلبی برای مشھور شدن. شاید من بیش از اندازه منتقدانھ بھ این قضیھ
نگاه می کنم اما با این حال جاه طلبی در مسیحت معاصر گویی نیروی محرکھ برای انجام کارھا
است. اما پولس چنین می گوید : ” ھیچ کاری را از روی جاه طلبی و خودخواھی انجام ندھید. ”
سوالی از شما خادمین دارم. انگیزه شما از خدمت بھ ایمانداران چیست ؟ آیا سخنانی کھ بر زبان
می آورید محبت آمیز است ؟ آیا انگیزۀ شما از خدمت محبت خداوند است ؟ آیا از روی شفقت
کاری را انجام می دھید ؟ اول یوحنا ۴ : ٧ الی ٨ ما را این گونھ تشویق می کند :
“ای عزیزان یکدیگر را محبت کنیم زیرا محبت از خداست و ھر کھ محبت می کند از خدا
مولود شده است و خدا را می شناسد آن کھ محبت نمی کند خدا را
نشناختھ است زیرا خدا محبت است ”
خداوندا از تو متشکرم که برای تو مهم هستم. اعلام می کنم مشتاقم که انگیزه ام برای
انجام کارها محبت خدا باشد و از روی شفقت کار ها را انجام دهم. همانطور که یک پدر
مشتاق فرزندانش است خداوند نیز مشتاق من است. آمین.

ممکن است شما دوست داشته باشید
ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. پذیرفتن ادامه

Translate »