بنياد مسيحي ايرانيان
new

نان روزانه ۲۱ آذر ۱۲ دسامبر

نان روزانه
۱۲ دسامبر

واکنشی صحیح

بیاید شکر گذار باشیم

در رساله عبرانیان نویسنده ما را نصیحت می کند که شکرگزار باشیم. حال بیائید ببینیم بعد از چه
نقل قولی او چنین نصیحت می کند. در این جا ما با ھشداری جدی روبرو می شویم. نویسنده مثالی
کاربردی از عھد عتیق بیان می کند. جائی که خداوند با قوم اسرائیل از طریق موسی سخن می گوید:
” به ھوش باشید که از گوش فرا دادن به آن که سخن می گوید سرباز مزنید . اگر آنان که بر زمین بدیشان
ھشدار داده بود گوش فرا ندادند راه گریزی نیافتند پس ما چه راه گریزی خواھیم داشت اگر از گوش فرا
دادن به آن که از آسمان به ما ھشدار می دھد سر باز زنیم، درآن زمان صدای او زمین را به لرزه در
آورد اما اکنون وعده داده است که یک بار دیگر نه تنھا زمین بلکه آسمان
را نیز به لرزه در خواھم آورد . ” ( عبرانیان ١٢ : ٢۵ – ٢٧)
عبارت یک بار دیگر به از میان برداشته شدن چیزھایی اشاره دارد که به لرزه در می آیند یعنی
چیزھای آفریده شده تا آنچه تزلزل ناپذیر است باقی بماند.شکرگزاری واکنشی صحیح در مقابل فرصت ھا
و برکاتی است که ما در خداوند یافته ایم. ما به پادشاھی متزلزلی متکی نیستیم. ما ملکوتی ابدی داریم.
ملکوتی بی تزلزل. ملکوت خداوند.
” زیرا پادشاھی خدا خوردن و نوشیدن نیست بلکه پارسایی سلامتی
شادی در روح القدس است . ” ( رومیان ١۴ : ١٧)
در حالی که ھمه موضوعات پیرامون ما فانی و متغیرند یعنی نا امیدی ھا ، تردیدھا ، سرگشتگی ھا
و سردگمی ھا و نفرت ، جدائی ، جنگ و ترس ھا، ما ملکوتی تزلزل ناپذیر داریم. ما از آرامش و امنیت
برخورداریم و ھدفی داریم. در مقابل چنین برکتی واکنش صحیح چیست؟ تنھا یک واکنش وجود دارد و آن ھم شکرگزاری.
” پس چون پادشاھی ای را می یابیم که تزلزل ناپذیر است بیائید شکرگزار
باشیم و خدا را با ترس و ھیبت عبادتی پسندیده نمائیم ” (عبرانیان ١٢ : ٢٨)
بیائید شکرگزاری خود را نسبت به خداوند ابراز کنیم.
خداوندا به خاطر تمامی آنچه برای من انجام داده ای تو را شکر می کنم. اعلام می کنم از
آنجا که من پادشاهی خداوند را یافته ام که بی تزلزل است شکرگزار و سپاس گزار خواهم بود.
زیرا من باید شکرگزار باشم. آمین.

ممکن است شما دوست داشته باشید
ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. پذیرفتن ادامه

Translate »