بنياد مسيحي ايرانيان
new

نان روزانه ۲۱ آبان ۱۲ نوامبر

روزانه
۱۲ نوامبر

کردن جایگاه خود در مسیح

به مکان اقدس وارد شویم

می توانیم این اعتراف را با بیائیدھای دیگری که درعبرانیان دیده می شود مقایسه کنیم.
” پس آزادانه به تخت فیض نزدیک شویم تا رحمت بیابیم ” ( عبرانیان ۴ : ١۶)
این جمله به عبارتی دیگر چنین می گوید : بیائید به خداوند نزدیک شویم. باید این را از متن این جمله بفھمیم.
دقیقاً به جمله ای که در عبرانیان باب ١٠ آمده مرتبط است .
” پس ای برادران از آنجا که به خون عیسی می توانیم آزادانه به مکان اقدس داخل شویم یعنی از
راھی تازه و زنده که از میان آن پرده کھ بدن اوست بر ما گشوده شده است و از آنجا
که کاھنی بزرگ بیائید با و اطمینان کامل ایمان به حضور خدا
نزدیک شویم در حالی که دلھایمان از ھر احساس تقصیر زدوده و بدن ھایمان با آب
پاک شسته شده است . ” ( عبرانیان ١٠ : ١٩ و ٢٢)
از این متن برای من آشکار می شود این است که نزدیک شدن به خدا مساوی است با داخل
شدن به مکان اقدس. بیائید این دو عبارت را با ھم مقایسه کنیم.” بیائید آزادانه به
تخت فیض نزدیک شویم ” به این معنا است که ما برای آنچه احتیاج داریم یعنی رحمت و فیض به آن
جا برویم. اما ” بیائید به حضور خدا نزدیک شویم ” فکر می کنم به چیزی فراتر اشاره می کند.
دعوت شده ایم تا جایگاھمان را بر آن تخت پیدا کنیم. یعنی وارد شدن به آن مکان اقدس .
کافی برای تشریح کامل خیمه وجود ندارد اما خیمه از سه قسمت تشکیل شده بود. صحن
خارجی و دوم قسمت خارجی پرده اول که قدس نامیده می شد و در نھایت آن سوی پرده
که قدس الاقداس نامیده می شد. عبری بر اساس الگوی این خیمه شکل گرفته است. نھایی
ما قدس الاقداس است. آن پرده یا مانع .
از تو متشکرم که می توانم از طریق خون عیسی به تو نزدیک شوم. اعلام می
کنم که جایگاه خود را بر تخت با مسیح پذیرفته و باید به آن
مکان اقدس داخل شوم. .

ممکن است شما دوست داشته باشید
ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. پذیرفتن ادامه

Translate »