بنياد مسيحي ايرانيان
new

نان روزانه ۲۰ مهر ۱۲ اکتبر

نان روزانه
۱۲ اُکتبر

ایمان داشتن و وارد شدن

مبادا آشکار شود که از دست یافتن به آسایش مسیح باز مانده ایم

ولی ما که ایمان آورده ایم به آن آسایش راه می یابیم چنانکه خدا فرموده است (نقل قولی از
مزمور ٩۵” ) پس در خشم خود سوگند خوردم که به آسایش من ھرگز راه نخواھند یافت و با
این که ھمه کارھای او (خدا ) از زمان آفرینش جھان به پایان رسیده بود زیرا در جایی راجع به
روز ھفتم بیان می کند که خدا در ھفتمین روز از ھمۀ کارھای خویش بیاسود و باز در قسمتی
که در بالا نقل شد ” به آسایش من ھرگز راه نخواھند یافت ” ( عبرانیان ۴ : ٣ – ۵ )
واژۀ ” ایمان آوردن ” زمان گذشته است و واژۀ ” راه یافتن ” زمان حال. پیش از آنکه ما
به آسایش خداوند راه یابیم باید ایمان داشته باشیم. ما دائما ایمان نمی آوریم. این کاری است که یک بار انجام می شود و ما تصمیم خود را می گیریم و بر اساس آن تصمیم می توانیم وارد آن
آسایش شویم. آنانی که دائما تصمیم می گیرند که ایمان بیاورند یا خیر واجد شرایط برای رسیدن
به آسایش نیستند. تنھا آنانی که ایمان آورده اند وارد آسایش می شوند. برای بررسی موضوع
آسایش بیاید لحظه ای به عھد عتیق رجوع کنیم. پیدایش ٢:٢ چه می گوید : ” و خدا در روز
ھفتم کار خویش را به پایان رساند پس او در ھفتمین روز ازھمه کار خویش بیاسود ” آسودن
خداوند در واقع به معنای پایان یافتن کاری بود که انجامش می داد. ایمان دارم که خداوند به
خاطر خستگی استراحت نکرد بلکه او از این استراحت لذت برد. او تکیه داد و از آنچه که
ساخته بود لذت برد و وقتی را برای تماشا و لذت بردن از آن اختصاص داد. چند نفر از ما
زمانی را برای لذت از چیزی که ساخته ایم و کاری که کرده ایم اختصاص می دھیم ؟ امروزه
بیشتر افراد به محض پایان رساندن کار خود مشغول کار دیگری می شوند. اما الگویی که
خداوند قرار داد این است که زمانی را برای لذت بردن از کاری اختصاص دھیم که انجام گرفته است. لذت بردن و استراحت کردن از ھر آنچه انجام داده ایم امری الھی است. توانایی استراحت
در واقع یک توانایی الھی است.

خداوندا از تو به خاطر وعده وارد شدن به آرامی تشکر می کنم.اعلام می کنم که من هر تلاشی می کنم تا به آن آسایش راه یابم تا مبادا از ورود به آسایش مسیح باز مانم. آمین.

ممکن است شما دوست داشته باشید
ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. پذیرفتن ادامه

Translate »