بنياد مسيحي ايرانيان
new

نان روزانه ۲۰ شهریور ۱۱ سپتامبر

روزانه
۱۱سپتامبر

اشتیاق و محبت

که یک پدر مشتاق فرزندانش است خداوند نیز مشتاق من است

در کتاب مقدس این گونھ بھ تصویر کشیده شده است. بھ واقعھ ای از باب یک
کتاب مرقس نگاه کنیم.
“مرد جذامی نزد عیسی آمده زانو زد و لابھ کنان گفت اگر بخواھی می توانی پاکم سازی عیسی
با شفقت دست خود را دراز کرد آن مرد را لمس نمود و گفت می خواھم پاک شو
در دم جذام ترکش گفت و او پاک شد “( مرقس ١ : ۴٠-۴٢ )
اینجا می گوید عیسی دست خود را با شفقت دراز نمود. واکنشی درونیست . واکنشی
است کھ از درون ما نشأت می گیرد. رسالھ اول یوحنا باب ٣ آیھ ١٧ از شفقت
سخن گفتھ می شود. اینجا منظور احساسات عمیقی است کھ نھ در قلب ما بلکھ در عمق وجود ما
نھفتھ است. آنجایی است کھ ھمھ چیز از آن جا شروع می شود. قسمت از وجود ما
منشاء ھمۀ کارھای ماست. کھ ھمسر اولم لیدیا زندگی نامھ خود را می نوشت او از این
استفاده . ” چیزی در عمق وجودم تکان خورد ” ویراستاران باید این عبارت
را تشریح می کردند زیرا این عمق در واژگان انگلیسی وجود ندارد. در زبان ھای دیگری چون لاتین ،
یونانی و عبری بھ عمیق ترین قسمت از وجود شما اشاره می کند کھ بطن شماست و نھ
قلب شما. محبت ، ترس ، نفرت یا ھر احساس دیگری باشد منشاء آن بطن شماست یعنی
درونی ترین قسمت و عمیق ترین قسمت وجودتان .
از تو متشکرم که برای تو مهم هستم. می کنم همانطور که عیسی با اشتیاق راه
می رفت و کار من می خواهم عمیق ترین قسمت وجود خود را با محبت پر
سازم . که یک پدر مشتاق فرزندانش است خداوند نیز مشتاق من است. .

ممکن است شما دوست داشته باشید
ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. پذیرفتن ادامه

Translate »