بنياد مسيحي ايرانيان
new

نان روزانه ۲۰ آذر ۱۱ دسامبر

نان روزانه
۱۱ دسامبر

اجتناب از شکرگزاری

بیاید شکر گذار باشیم

برخی از مردم نسبت به خداوند واقعا شکرگزارند اما ھرگز زمانی را برای ابراز آن
اختصاص نمی دھند. چه حسی داشتید اگر فرزندان شما ھرگز به خاطر آنچه برایشان انجام داده
بودید از شما تشکر نمی کردند؟ چه احساسی داشتید اگر آنھا ھرگز نمی گفتند متشکرم ! و
تشکرات خودشان را ابراز نمی کردند؟ و می گفتند آنچه انجام داده ایم حق آن ھا است و وظیفه
ما؟ متأسفانه این رفتار بسیاری از فرزندان خداوند نسبت به اوست. این رفتار باعث خشنودی
خداوند نمی شود. ما باید به خاطر آنچه خداوند برای ما انجام می دھد شکرگزار باشیم و زمانی
را برای ابراز آن اختصاص دھیم. یکی از آیات مورد علاقه من در کتاب امثال وجود دارد که می گوید :
” در ھمه راھھای خود او را در نظر داشته باش و او طریق ھایت را راست خواھد گردانید. ” ( امثال ٣ : ۶)
بر اساس تجربه دریافته ام که اگر در ھر مرحله از زندگی خداوند را در نظر داشته باشم
می توانم مطمئن باشم که او مرا در مسیر درست ھدایت خواھد کرد. ممکن است بپرسید چگونه
می توانم خداوند را در نظر داشتھ باشم ؟ ساده ترین و بھترین روش شکرگزاری است. این که
بگوئیم متشکرم خداوندا. به خاطر تمام آنچه برای ما انجام داده و به خاطر وفاداریت. در ھمان
لحظه که برای وفاداری او تشکر می کنید درون خود اطمینانی مبنی بر اینکه او به وفادار بودن
خود ادامه می دھد در شما ایجاد می شود. درست ھمانطور که در گذشته شما را کمک و ھدایت
نموده است در آینده نیز شما را ھدایت خواھد کرد. اما کلید این اطمینان در نظر داشتن او با
ابراز شکرگزاری است. زمانی که در آفریقای شرقی بودم دختر خوانده ای داشتم که در زبان
آنھا ھیچ واژه یا عبارتی برای تشکر وجود نداشت. آیا می توانید تصور کنید که ھرگز نتوانید
بگوئید متشکرم؟ بعد ھا متوجه شدم که مردم از کتاب مقدس آموخته اند که بگویند متشکرم ! این
بخشی از فیض خداوند است.
خداوندا به خاطر تمام آنچه برایم انجام داده ای تو را شکر می کنم. اعلام می کنم که در
تمام مراحل زندگیم باز ایستاده و خداوند را در نظر خواهم داشت و این کار را با
شکرگزاری انجام خواهم داد. زیرا من باید شکرگزار باشم. آمین.

ممکن است شما دوست داشته باشید
ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. پذیرفتن ادامه

Translate »