بنياد مسيحي ايرانيان
new

نان روزانه ۲۰ آبان ۱۱ نوامبر

نان روزانه
۱۱ نوامبر

هدف روحانی

بیایید به سوی بلوغ پیش رویم

بیائید تعالیم ابتدایی درباره مسیح را پشت سر نھاده به سوی کمال پیش برویم و دیگر بار
توبه از اعمال منتھی به مرگ ایمان به آموزش تعمید ھا و دست گذاری و رستاخیز
مردگان و مجازات ابدی را بنیان ننھیم . ” ( عبرانیان ۶ : ١ – ٢)
ما می خواھیم که به سوی کمال پیش رویم. متأسفانه ھمانطور که پیشتر به این چیز
اشاره کردم واژه کمال برای بسیاری از مسیحیان واژه ای ترسناک است. زیرا آن ھا تعالیمی شنیده اند
که به آنھا گفته است کمال یعنی بی گناھی. و در بسیاری از موارد آنانی که ادعای کمال داشتند
دقیقا بر خلاف واژه ھای خود عمل نموده اند و با اخلاق و زندگی خود آن را رد نمودند
رفتار ریاکارانه مردم را از پیشروی به سوی کمال باز داشته است. می خواھم سه ترجمه
مختلف از واژه کمال را برای تان بازگو کنم تا بتوانید بھتر این موضوع را درک کنید.
عبارتند از بلوغ ، کامل شدن و محقق شدن. یونانی که کمال ترجمه شده است
از اسمی گرفته شده که به معنای پایان است. به ما یک ھدف و یک مقصد را نشان می دھد
که باید به سوی آن حرکت کنیم. فکر می کنم ھمه ما بر سر اینکه باید در زندگی روحانی
خود ھدفی روحانی داشته باشیم موافقیم. که با ایمان در راه عدالت قدم می گذاریم می توانیم
این راه ادامه دھیم و ھم می توانیم باز گردیم. ھرگز نمی خواھد که کسی باز گردد بنابراین
ما باید جزو کسانی باشیم که بسوی نجات کامل پیش می روند. ( ١٠ : ٣٨–
٣٩ را مطالعه کنید.) دو عبارت وجود دارد یکی واقعیت و یکی ایده آل بودن. بودن یعنی دیدن
ایده آل ھا و زندگی با واقعیت ھا. شکست در این مسئله یعنی پذیرش واقعیت ھا و رد
ایده آل ھا. سویی دیگر چسپیدن به ایده آل ھا و رد نمودن واقعیت ھا نشانه عدم بلوغ است
. دیدن ایده آل ھا از واقعیت ھا انتقاد نکنید و زمانی که واقعیت ھا را دیدید ایده آل ھا را
رد نکنید. یعنی زندگی با واقعیت ھا اما تلاش برای دستیابی به ایده آل ھا.
از تو متشکرم که مرا به سوی پیش هدایت می کنی. اعلام می کنم که من جزو
آن افرادی هستم که به سوی نجات کامل پیش می روند و هدف من بلوغ و کامل شدن است
. باید به سوی بلوغ پیش بروم .آمین.

ممکن است شما دوست داشته باشید
ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. پذیرفتن ادامه

Translate »