بنياد مسيحي ايرانيان
new

نان روزانه ۲ مهر ۲۴ سپتامبر

روزانه
۲۴ سپتامبر

باره متعلق به او

مرا بساخت

اینجا بھ مثالی اشاره می کنم. مثال برای بھ تصویر کشیدن بھایی است کھ
عیسی برای فدیۀ ما از گناھان پرداخت نمود. پسر کوچکی بود کھ قایق چوبی کوچکی ساخت.
روز آن را بھ اقیانوس برد تا بھ آب بیندازد اما جریان باد قایق او را بھ اقیانوس برد. از
آنجا کھ او نمی توانست قایق خود را باز گیرد بدون آن بھ خانھ بازگشت.موج بزرگی بعدا قایق
را بھ ساحل باز گرداند æ مردی کھ در کنار ساحل قدم میزد آن را یافت. با دقت قایق را بررسی
کرد و دریافت کھ بھ زیبایی ساختھ شده است. را بھ مغازه داری فروخت. دار
آن را تمیز کرد و پشت ویترین گذاشت و اتیکت قیمتی بر آن نصب کرد. از مدتی پسرک از ً کنار
آن مغازه رد شد و قایق خود را دید. فورا دانست کھ قایق متعلق بھ اوست اما ھیچ راھی
اثبات آن نداشت. او می خواست قایق را برای بار دیگری داشتھ باشد می دانست کھ
باید آن را بخرد. گرفت کھ کار کند و پول آن را از طریق شستن ماشین و چمن زنی و
کارھای دیگر بدست آورد. کھ توانست پول لازم را جمع آوری کند بھ آن مغازه رفت و
قایق خود را باز خرید. قایقش را در دستانش گرفت و آن را بھ سینۀ خود فشار داد و گفت :
” اکنون متعلق بھ من ھستی من تو را ساختم و تو را خریدم . ” خود را ھمانند آن قایق در نظر
بگیرید . است احساس عدم ارزش یا عدم لیاقت داشتھ باشید. است فکر کنید آیا
خداوند واقعا ن ً بھ شما اھمیت می دھد ؟ خداوند بھ شما می گوید اکنون تو دو باره متعلق بھ من
ھستی من تو را ساختم و تو را خریدم. کاملا متعلق بھ من ھستی .
از تو متشکرم که در من کار می کنی. می کنم که من دو باره متعلق به
هستم برای اینکه او مرا ساخت و مرا خرید . مرا بساخت . .

ممکن است شما دوست داشته باشید
ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. پذیرفتن ادامه

Translate »