بنياد مسيحي ايرانيان
new

نان روزانه ۲ دی ۲۳ دسامبر

نان روزانه
۲۳دسامبر

نه شکلی نه شمایلی

بیایید نزد او به بیرون از اردوگاه برویم

اشعیا ۵٣ : ٢ به شکلی نبوتی عیسی را بر زمین تشریح می کند و از سال ھای ابتدایی زندگی او بر
زمین می گوید:
” زیرا در حضور وی چون نھال و ھمچون ریشھ ای در زمین خشک
خواھد روئید . او را نه شکل و شمایلی است که بر او بنگریم و
نه ظاھری که مشتاق او باشیم . ” ( اشعیا ۵٣ : ٢)
عیسی از زمان کودکی تا بلوغش مانند ریشھ ای در زمین خشک می روید. راست و خداترس در ھمه
راه ھای خود. این حقیقت در لوقا ٢ : ۴٠ نیز تشریح شده است: ” باری آن کودک رشد می کرد و قوی
می شد. او پر از حکمت بود و فیض خدا بر او قرار داشت. ” در این حال عیسی ریشه ای در زمین خشک
بود. او به عنوان پیغام آور خداوند برای اسرائیل در زمانی ظاھر شد که فقر روحانی شدیدی برای مدتی
طولانی احساس می شد. برای حدود ٣٠٠ سال قوم اسرائیل ھیچ مکاشفه ای دریافت نکرده بود. این
سکوت نبوتی توسط یحیی تعمید دھنده و سپس بوسیله خود عیسی شکسته شد. ھر دوی آن ھا آمدن ملکوت
خداوند را اعلام می کردند. عیسی ھیچ شکل و شمایل خاصی نداشت که ھویت واقعی او را برای مردم
آشکار نماید. مردم در او چیزی بیش از پسر یوسف نجار نمی دیدند. ( متی ١٣ : ۵٣ – ۵۴ را مطالعه
کنید. ) زمانی که پطرس او را به عنوان مسیح پسر خداوند اعتراف نمود عیسی به او گفت که این مکاشفه
را خون و جسم برای او آشکار نکرده بلکه توسط خدای پدر به او مکشوف شده است. ( متی ١۶ : ١٧ را
مطالعه کنید.) نبوت ادامه پیدا می کند.
” خوار و مطرود نزد آدمیان مرد درد آشنا و رنجدیده چون کسی که روی از او بگردانند خوار گشت و به
حسابش نیاوردیم . ” ( اشعیا ۵٣ : ٣) عیسی در پی خشنود ساختن افراد ثروتمند نبود
بلکه او خود را به طور خستگی ناپذیری وقف کمک نمودن به فقرا و رنج دیدگان می کرد.
او با درد و بیماری مردم روبرو می شد و نھایتا درد و بیماری کل ً
نژاد بشری را بر خود گرفت و در تنھایی و شرم بر صلیب آویخته شد. او چون کسی که روی از او
برگرداندند خوار گشت. ( اشعیا ۵٣ : ٣ را مطالعه کنید. )
خداوندا از تو متشکرم که مرا فرا می خوانی که این دنیا را پشت سر بگذارم. اعلام می کنم اگر چه
مردم عیسی را خوار نموده ، مطرود کردند ولی من او را می پذیرم و به عنوان مسیحا او را احترام
می کنم. به عنوان پسر خدا، زیرا من باید نزد
او به بیرون از اردوگاه بروم. آمین.

ممکن است شما دوست داشته باشید
ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. پذیرفتن ادامه

Translate »