بنياد مسيحي ايرانيان
new

نان روزانه ۲ آذر ۲۳ نوامبر

نان روزانه
۲۳ نوامبر

نبرد برای دستیابی به وعده

بیایید بی تزلزل اعتراف خود را استوار نگاه داریم

ھر گاه جلساتی برای شفای افراد برگزار کرده ام اغلب از افراد خواسته ام که این اعتراف
را با صدای بلند بگویند. زیرا این نکته باعث می شود که آنھا بتوانند شرایط لازم برای شفا
یافتن را کسب کنند. اگر شما در کلیه ھایتان مشکلی دارید در آن زمان باید این جوری اعتراف
کنید. خود عیسی [ به یاد داشته باشید که تاکید بر روی او است ] رنج ھای مرا بر خود گرفت و
بیماری ھای مرا متحمل شد و از زخم ھای او من شفا یافته ام. پس از آن اگر ھنوز شما در کلیه
ھایتان مشکلی داشته باشید چکار می کنید؟ شما باید اعتراف خود را استوار نگاه دارید. این یک
نبرد است. باور کنید من از روی تجربه می دانم که پافشاری برای ادامه راه به سوی دریافت
شفا،می تواند به نبرد عظیمی تبدیل شود. نویسنده به مسیحیان عبرانی چنین می نویسد:
” ھنوز در نبرد خود با گناه تا پای جان ایستادگی نکرده اید ” ( عبرانیان ١٢ : ۴)
ما با این تفکر که باید علیه گناه بجنگیم آشنا ھستیم اما گاھی فراموش می کنیم که ما باید بر
علیه بیماری نیز بجنگیم. ما باید بجنگیم. ما سربازیم. بر زمین دراز نمی کشیم و اجازه نمی دھیم
که شیطان ما را لگد مال کند. زیرا اگر به آسانی تسلیم شویم نمی توانیم خدا را جلال دھیم. در
ارتباط با استوار نگاه داشتن اعتراف بدون تزلزل، اجازه دھید تنھا بر شفای فیزیکی تمرکز
نکنیم.حتی با وجود اینکه احتیاج آن وجود دارد و چیزی است که تقریبا ھمه افراد با آن درگیر
ھستند اما نیازھای دیگری نیز وجود دارند به عنوان مثال نیازھای مالی. برای من نگاه داشتن
اعتراف روشی است که از طریق آن می توانم به گنج ھایی که خداوند در گنجینه آسمانی خود
برای خدمت من دارد دست پیدا کنم. خداوند با من سخن گفت که او تدارکی کامل برای ھر کاری
کھ از ما می خواھد انجام دھیم دیده است. اما برای دست یابی به آن تدارک کامل ما باید بھ آن
سخن اعتماد کنیم و آن را اعتراف کنیم و من این مسئله را برای خودم بر می دارم. این اعترافی
است که من از دوم قرنتیان ٩ : ٨ برداشته ام ” و خدا قادر است ھر نعمت را برای ما بس
فزونی بخشد تا در ھمه چیز ھمواره ھمه نیازھایمان بر آورده شود و برای ھر کار نیکو به
فراوانی داشته باشیم، ” جلال بر نام خداوند.
خداوندا از تو متشکرم که تو امین هستی. تو به من امید می بخشی. اعلام می کنم که من
برای دریافت شفا و برکت مالی می جنگم و ایمان خود را حفظ کرده و اعتراف خود را
استوار نگاه می دارم. زیرا من باید بی تزلزل اعتراف خود را استوار نگاه دارم. آمین

ممکن است شما دوست داشته باشید
ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. پذیرفتن ادامه

Translate »