بنياد مسيحي ايرانيان
new

نان روزانه ۲ آبان ۲۴ اکتبر

نان روزانه
۲۴ اکتبر

واژه هایی که بر زبان می آورید

بیایید اعتراف خود را استوار نگاه داریم

واژۀ دیگر برای اعتراف ” شھادت ” است . کتاب مکاشفه ١٢: ١١ چنین می گوید :
” آنان با خون بره و با کلام شھادت خود بر او پیروزشده اند زیرا که جان خود
را عزیز نشمردند حتی تا به مرگ ”
با اعتراف به آنچه کلام خداوند در مورد خون عیسی و کاری که آن خون برای ما انجام
داده می توان بر شیطان غالب آمد. شھادت دادن بسیار ساده است. شھادت یعنی گفتن آنچه
مطابق با کلام خدا است. شھادت ما را نجات می دھد و از ما محفاظت می کند.ھر چقدر بر
اھمیت آن تاکید کنم باز ھم کم است. نویسندۀ عبرانیان عیسی را کاھن اعظم اعترافات ما می داند
.(عبرانیان ٣: ١) اعتراف از لحاظ لغوی به معنای ” گفتن ھمان چیز” است. اعتراف یعنی
گفتن ھمان چیزھایی که خداوند در کلام خود به ما گفته است. واژه ھایی که بر زبان می آوریم
مطابق با آن چیزی است که کلام خداوند می گوید. تنھا زمانی که ما اعتراف صحیح انجام دھیم
عیسی می تواند وکیل مدافع ما باشد. ما این را شھادت بنامیم یا اعتراف مھم این است که بتوانیم
از طریق آن نجات را دریافت کنیم. عیسی چنین گفت :
“زیرا با سخنان خود تبرئه خواھید شد و با سخنان خود محکوم خواھید گردید ” (متی ١٢: ٣٧)
ما با واژه ھایی که می گوئیم تقدیر خود را رقم می زنیم. یعقوب می گوید که زبان ما
ھمانند سکان کشتی است. با اینکه سکان قسمت کوچکی از کشتی است اما دقیقا مشخص می کند
که کشتی به کدام سو باید حرکت کند. ھمین طور نحوۀ استفاده از زبانمان مشخص می کند مسیر
زندگی مان کدام سو است. ما می توانیم آنچه صحیح است را بگوئیم و اجازه دھیم واژه ھای
زبان مان با کلام خداوند ھم مسیر باشند یا می توانیم آنچه اشتباه است را بگوئیم و باعث شویم
زندگی مان از مسیر خود منحرف شود. ما یا با امنیت کامل به لنگر گاه خواھیم رسید یا به
خاطر نحوۀ استفاده اشتباه از زبان مان کشتی شکسته خواھیم شد .
عیسی جان از تو متشکرم که تو کاهن اعظم اعتراف ما هستی. اعلام می کنم که با خون بره
و کلام شهادت بر دشمن چیره شده ام و من باید اعتراف خود را استوار نگاه دارم. آمین.

ممکن است شما دوست داشته باشید
ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. پذیرفتن ادامه

Translate »