بنياد مسيحي ايرانيان
new

نان روزانه ۱۹ مهر ۱۱ اکتبر

نان روزانه
۱۱ اُکتبر

زیستن در ترس خداوند

مبادا آشکار شود که از دست یافتن به آسایش مسیح باز مانده ایم

اولین مبادا در کتاب عبرانیان می گوید: ” مبادا با این که وعده راه یافتن به آسایش او ھنوز به قوت
خود باقی است آشکار شود که احدی از شما از دست یافتن به آن باز مانده است. ” آیا این جمله باعث تعجب یا توھین به شما می شود؟ بسیاری از مسیحیان ھیچ ترسی در این باره در دل خود ندارند.افرادی که مرا به حضور خداوند آورده اند زوج مسیحی بسیار خوبی بودند که در یورکشایر انگلستان زندگی می کردند. زمانی که پس از جنگ جھانی دوم به آنھا سر زدم آن ھا در شرایط روحانی خوبی نبودند. مَرد خانه فکر می کرد که در زندگی مسیحی نباید ھیچ ترسی وجود داشته باشد. من به این نکته اشاره کردم که این بدان بستگی دارد که شما ترس را چگونه تعریف می کنید.مزامیر ١٩:٩ چنین می گوید :
” ترس خداوند طاھر است و پایدار تا ابد. ”
برای چنین ترسی پایانی وجود ندارد. او تصمیم گرفته بود که ھرگز از دارو استفاده نکند و حالت او احساسی از تکبر و خودخواھی به دیگران منتقل می کرد. فھمیدم که این کار او با نحوۀ نگرش او نسبت به ترس مرتبط است. متأسفانه او دچاره دیابت شد و مجبور شدن پای او را قطع کنند. به سختی توانست از شوکی که به او وارد شده آزاد شود. این شوک به این خاطر بود که او فھمید ایمانش برای او شفا به بار نیاورد. من فکر می کنم مشکل اصلی او در آن بود که نتوانست درک کند نوع خاصی از ترس باید در
زندگی مسیحی وجود داشته باشد. واژۀ مبادا در کتاب عبرانیان به ترسی در درون دل مسیحیان اشاره می کند نه دل بی ایمانان. به یاد داشته باشید این احتمال وجود دارد که آنچه خداوند برای ما مقرر فرموده را دریافت نکنیم. آیۀ کامل چنین می گوید :
” پس به ھوش باشیم مبادا با اینکه وعده راه یافتن به آسایش او ھنوز به قوت خود باقیست
آشکار شود که احدی از شما از دست یافتن به آن بازمانده است “( عبرانیان ۴:١ )
ھر وعده دارای دو جنبه است. با این که به شما چیز نیکویی را پیشنھاد می کند اما اگر شما به
درستی عمل نکنید ممکن است آن وعده را دریافت نکنید در واقع خود را از آن محروم بسازید. در زندگی مسیحی نیز این حقیقت وجود دارد که نیکویی حاضر است اما ھمواره این امکان وجود دارد که آن را از دست بدھید. ایمان دارم که باید به جایی برسیم که در درون خود این ترس مقدس را داشته باشیم که آیا ما
می توانیم به آسایش خداوند راه یابیم یا خیر؟

خداوندا از تو به خاطر وعده وارد شدن به آرامی تشکر می کنم.اعلام می کنم که من هر تلاشی می کنم تا به آن آسایش راه یابم تا مبادا از ورود به آسایش مسیح باز مانم. آمین.

ممکن است شما دوست داشته باشید
ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. پذیرفتن ادامه

Translate »