بنياد مسيحي ايرانيان
new

نان روزانه ۱۹ شهریور ۱۰ سپتامبر

نان روزانه
۱۰سپتامبر

آزادی برای محبت کردن

همانطور که یک پدر مشتاق فرزندانش است خداوند نیز مشتاق من است

“اما آن کھ در شریعت کامل کھ شریعت آزادی است چشم دوختھ آن را از نظر دور
نمی دارد و شنوندۀ فراموشکار نیست بلکھ بھ جای آورنده است او در عمل
خویش خجستھ خواھد بود ” ( یعقوب ١: ٢۵ )
“اگر براستی شریعت شاھانھ را مطابق با این گفتۀ کتاب بھ جای آورید کھ می فرماید :ھمسایھ
ات را ھمچون خویشتن محبت کن کار نیکو کرده ای ” ( یعقوب ٢ : ٨ )
حکم ” ھمسایھ ات را ھمچون خویشتن محبت کن ” شریعت کامل آزادی یا شریعت شاھانھ
نیز خوانده می شود. این شریعت بھ این خاطرکامل نامیده می شود چون تمامی شریعت را شامل
ً ھمسایۀ خویش را محبت بکنید بھ خصوص با قلبی خالص ،کاری
می شود. زمانی کھ شما واقعا
نمی توانید بکنید جزء آنکھ تمام فرمان ھای دیگر را نیز دربارۀ او حفظ کنید. با نگاه داشتن یک
قانون شما تمامی فرمان را نیز نگاه داشتھ اید. این شریعت ھمچنین شریعت سلطنتی یا
پادشاھانھ است.این محبت ” شریعت کامل آزادی ” نیز خوانده می شود زیرا وقتی کھ شما تصمیم
گرفتھ اید محبت کنید ھیچ کس نمی تواند شما را از محبت کردن باز دارد. مردم ممکن است
سخنان خبیثانھ ای دربارۀ شما بگویند و با شما بد رفتاری کنند اما نمی توانند مانع محبت کردن
شما شوند. تنھا شخصی کھ از آزادی کامل برای محبت کردن برخوردار است خود شما ھستید.
عیسی نمونھ ای کامل از آزادی در محبت بود. مقامات کشوری ھر کاری را علیھ او کردند. آنھا
او را کتک زدند و دستھا و پاھایش را سوراخ کردند و تاج خار بر سرش نھادند و بھ او سرکھ
برای نوشیدن دادند و با او بدرفتاری کردند اما تنھا کاری کھ نتوانستند انجام دھند این بود کھ
مانع از محبت کردن او شوند. او تا بھ انتھا آنھا را محبت نمود ( لوقا ٢٣: ٢۴را مطالعھ کنید. )
و اگر شما بھ چنین محبتی محبت نمائید ھیچ کس نمی تواند مانع از آن شود. برای ھمین است کھ
محبت ” شریعت آزادی کامل ” خوانده می شود .
پدر جان متشکرم که تو به من توجه می کنی. اعلام می کنم که من تصمیم گرفته ام از
قانون کامل آزادی خداوند تبعیت کنم. همانطور که یک پدر مشتاق فرزندانش است
خداوند نیز مشتاق من است. آمین.

ممکن است شما دوست داشته باشید
ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. پذیرفتن ادامه

Translate »