بنياد مسيحي ايرانيان
new

نان روزانه ۱۹ آذر ۱۰ دسامبر

نان روزانه
۱٠ دسامبر

فیض و شکرگزاری

بیاید شکر گذار باشیم

دھمین بیائید در انتھای باب ١٢ کتاب عبرانیان دیده می شود .
” پس چون پادشاھی ای را می یابیم که تزلزل ناپذیر است بیائید شکر گزار باشیم و خدا را با
ترس و ھیبت عبادتی پسندیده نمائیم . ” ( عبرانیان ١٢ : ٢٨)
در ترجمھ تحت الفظی این گونه آمده است.” بیائید شکر به جا آوریم .” در ترجمه انگلیسی
کینگ جیمز چنین آمده : ” بیائید فیض داشته باشیم . ” دانستن ارتباط میان فیض و شکرگزاری
مھم است. در زبان یونانی از عبارت ” داشتن فیض ” برای تشکر کردن استفاده می شود. ھمین
نکته باعث ایجاد ارتباطی بین فیض و شکرگزاری می شود. در بسیاری از زبان ھا با ریشه
رومی مدرن، این ارتباط دیده می شود. برای مثال در زبان فرانسه می گویند ” Dieu a Grace ”
که به معنای شکر بر خداوند است. در ایتالیایی می گویند ” grazie ” در اسپانیا می گویند ”
gracias ” ھمه این واژ ھا از ھمان واژه ” grace ” به معنای فیض گرفته است. در پرتوی این
حقیقت می خواھم به شما بگویم که نمی توانید فیض خداوند را در زندگی تان داشته باشید مگر
اینکه شکرگزار او باشید. فیض و شکرگزاری با یکدیگر می آیند. فردی که ناسپاس است با بی
نزاکتی عمل می کند در حالی که شخص سپاسگزار ھمواره فیض خداوند را آشکار می سازد.
خداوند دو چیز از قوم خود می خواھد. پیش از ھمه او می خواھد که ما قدر آنچه برایمان انجام
داده را بدانیم و دوم می خواھد که ما شکرگزاری خود را نشان دھیم. باید شکرگزاری خود را
نسبت به خداوند ابراز نمائیم.
خداوندا تو را به خاطر آنچه برای ما انجام داده ای شکر می کنم. اعلام می کنم که به
خاطر آنچه خداوند برایم انجام داده است سپاسگزارم و من آزادانه تشکرات خود را
ابراز می کنم من باید شکرگزار باشم آمین.

ممکن است شما دوست داشته باشید
ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. پذیرفتن ادامه

Translate »