بنياد مسيحي ايرانيان
new

نان روزانه ۱۹ آبان ۱۰ نوامبر

نان روزانه
۱۰ نوامبر

انکار اراده خداوند

بیایید به سوی بلوغ پیش رویم

یکی از وظایف مھم کاھنان عھد عتیق تقدیم قربانی بود. بنابراین عیسی نیز به عنوان یک
کاھن باید قربانی خود را تقدیم می کرد و از آن جائی که او یک لاوی نبود
نمی توانست قربانی
را بر اساس شریعت تقدیم کند. بنابراین او قربانی خاص کاھنانه خود را تقدیم کرد که دعایش
بود.
” او در ایام زندگی خود بر زمین با فریادھای بلند و اشک ھا به درگاه او ( خدای پدر ) که قادر
به رھانیدنش از مرگ بود دعا و استغاثه کرد و به خاطر تسلیمش به خدا مستجاب شد .ھر چند
پسر بود با رنجی که کشید اطاعت را آموخت .”( عبرانیان ۴ : ۵ – ٨)
اطاعت فروتنانه عیسی باعث شد که پدر صدای دعای او را بشنود. او اطاعت را از
طریق رنج کشیدن آموخت. عیسی باید اطاعت را می آموخت و ما نیز باید اطاعت را به ھمین
صورت بیاموزیم. با اطاعت کردن است کھ می آموزیم معنی آن چیست. ما آن را از طریق
شنیدن موعظات نمی توانیم بیاموزیم. این چیزھا ممکن است بتوانند به ما کمک کنند اما اطاعت
باید انجام شود. قدم به قدم و با اطاعت کردن.اطاعت باعث رنجش ما می شود زیرا در آن جا
باید اراده خود را انکار کنیم. عبارت کلیدی در اطاعتی که عیسی انجام داد این بود ” نه به
خواست من بلکه اراده تو” (لوقا ٢٢ : ۴٢ ) ھر قدم اطاعت یک انکار نفس است. عیسی گفت
: ” اگر کسی بخواھد مرا پیروی کند باید خود را انکار کند ” ( متی ١۶ : ٢۴)
این کاری دردناک است. زیرا انسانیت کھنه نمی خواھد انکار شود. نفس ما می گوید من
مھم ھستم. این برای من خوب است. من احساس خوبی دارم. من نمی خواھم و چیزھایی از این
قبیل. پیروی از خداوند مستلزم انکار دائمی نفس است. در متن بالا از کتاب عبرانیان خداوند با
ما سخن می گوید تا به عنوان پسران او از طریق اطاعت به بلوغ برسیم. عیسی الگوی ما است.
خداوند او را از طریق اطاعت به بلوغ رساند. راھی که ما باید بپیمائیم نیز ھمین گونه است. این
راھی زنده و تازه است.
خداوندا تو را شکر می کنم که مرا به سوی پیش هدایت می کنی . اعلام می کنم که پیروی
از خداوند مستلزم انکار دائمی نفس است. و می خواهم در انجام این اصل از الگوی
عیسی پیروی کنم. زیرا من باید بسوی بلوغ پیش بروم . آمین.

ممکن است شما دوست داشته باشید
ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. پذیرفتن ادامه

Translate »