بنياد مسيحي ايرانيان
new

نان روزانه ۱۸ مهر ۱۰ اکتبر

نان روزانه
۱۰ اُکتبر

برگزیدن پرستش و آسایش

مبادا آشکار شود که از دست یافتن به آسایش مسیح باز مانده ایم

به دو دلیلی که در مزامیر ٩۵:٧ آمده باید خدا را پرستش کرد : ” زیرا او خدای ماست و
ما قوم چراگاه و گله دست اوییم ”
اولین دلیلی که ما باید خداوند را بپرستیم این است که او خداوند و خدای ماست. تنھا وجود در
تمامی خلقت که شایستگی پرستش را دارد. ممکن است زنان و مردان دیگری را تحسین کنیم
اما نباید آنھا را پرستش نماییم. پرستش بارزترین روشی است که ما می توانیم با خداوند به
عنوان خدا ارتباط صحیح ایجاد کنیم. بر این باورم که ھر وقت او را پرستش می کنیم او بیشتر
کنترل ما را در دست می گیرد. ھر چه ما بیشتر پرستش می کنیم بیشتر شبیه او شده و او بیشتر
بر ما اقتدار می یابد. دومین دلیلی که ما باید او را پرستش کنیم این است که ما قوم چراگاه اوئیم.
پرستش روشی است که از طریق آن ما او را به عنوان خداوند خود تصدیق می کنیم و واکنشی
است صحیح نسبت به توجھی که او نسبت به ما دارد. زیرا او خدای ماست و ما قوم چراگاه و گله دست اوییم. امروز اگر صدای او را می شنوید
دلھای خود را سخت مسازید چنانکه در مریبه کردید در روز مسه در بیابان. چھل سال از آن
نسل بیزار بودم و گفتم قوم گمراه دل ھستند و راه ھای مرا نمی شناسند پس در خشم خود سوگند
خوردم که به آسایش من ھرگز راه نخواھند یافت ” ( مزمور ٩۵ : ٧ – ٨ و ١٠ – ١١ )
این متن دو گزینه در مقابل ما قرار می دھد یا وارد شدن به پرستشی واقعی یا اجتناب از
انجام آن. در پرستش واقعی ما صدای خداوند را می شنویم و با شنیدن و اطاعت از آن صدا
وارد آرامی و آسایش او می گردیم. نکته ای که نمی توانیم ھرگز از آن فرار کنیم اھمیت صدای
خداوند است. ھمانطور کھ در ارمیا ٧:٢٣ می خوانیم : ” از کلام من اطاعت کنید و من خدای
شما خواھم بود و شما قوم من در ھمه راه ھایی که به شما حکم می کنم گام بردارید تا سعادتمند
شوید” یکی از ساده ترین روش ھای کسب سعادتمندی این است که آنچه او گفته را گوش دھیم. صدای من را بشنوید و من خداوند خدای شما خواھم بود.”

خداوندا از تو به خاطر وعده وارد شدن به آرامی تشکر می کنم.اعلام می کنم که من هر تلاشی می کنم تا به آن آسایش راه یابم تا مبادا از ورود به آسایش مسیح باز مانم. آمین.

ممکن است شما دوست داشته باشید
ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. پذیرفتن ادامه

Translate »