بنياد مسيحي ايرانيان
new

نان روزانه ۱۸ شهریور ۹ شپتامبر

نان روزانه
۹ سپتامبر

پدر من پیش از گفتن من می داند به چه چیزی احتیاج دارم

پاداش عظیم من

“زیرا پولدوستی ریشھ ای است کھ ھمھ گونھ بدی از آن بھ بار می آید و بعضی
در آرزوی ثروت از ایمان منحرف گشتھ خود را بھ درد ھای بسیار
مجروح ساختھ اند ” (اول تیموتائوس ۶:١٠ )
پولدوستی ریشۀ ھر نوع شرارت است. زمانی کھ ما اجازه می دھیم عشق بھ پول در
زندگی مان راه یابد پس از آن ھمھ نوع شرارت و وسوسھ و دردھا گریبان گیر ما خواھند شد.
رھایی از این مشکل در این آیھ نھفتھ است.
“بلکھ نخست در پی پادشاھی خدا و عدالت او باشید آنگاه ھمھ اینھا نیز
بھ شما عطا خواھد شد ” (متی ۶:٣٣ )
الویت ھای تان را اصلاح کنید. خداوند می داند کھ ما بھ چیزھایی احتیاج داریم. مسئلھ فقط
الویت ھایی است کھ وجود دارد. اکنون اجازه دھید بھ برخی از تضمین ھایی کھ کتاب مقدس
دربارۀ تدارک خداوند می گوید نگاه کنیم.
“ای ابرام مترس ! من سپر تو ھستم و تو را پاداشی بس عظیم خواھد بود. ” ( پیدایش١۵ : ١ )
” در ھمھ ایام عمرت ھیچ کس را یارای ایستادگی در برابر تو نخواھد بود ھمانگونھ کھ با
موسی بودم با تو نیز خواھم بود تو را ترک نخواھم کرد و وا نخواھم گذاشت ” ( یوشع ١:۵)
“خداوند شبان من است محتاج بھ ھیچ چیز نخواھم بود ” (مزامیر ٢٣:١ )
“خداوند با من است پس نخواھم ترسید انسان بھ من چھ تواند کرد؟ ” ( مزامیر ١١٨:۶ )
خداوند در کنار ماست. ھیچ دلیلی برای ترس وجود ندارد. اگر خداوند در کنار ماست
انسان با ما چھ می تواند بکند در رومیان ٨:٣١ پولس چنین می گوید :
“در برابر ھمھ اینھا چھ می توانیم گفت؟ اگر خدا با ماست کیست کھ بتواند بر ضد ما باشد ”
خداوندا از تو متشکرم که مرا کاملا می شناسی .اعلام می کنم که خداوند پدر عظیم من
است. خداوند با من و در کنار من است او شبان من است محتاج به چیزی نخواهم بود پدر
من پیش از گفتن من می داند به چه چیزی احتیاج دارم. آمین.

ممکن است شما دوست داشته باشید
ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. پذیرفتن ادامه

Translate »