بنياد مسيحي ايرانيان
new

نان روزانه ۱۸ آذر ۹ سپتامبر

نان روزانه
۹ دسامبر

تا به آخر

بیاید با استقامت در مسابقه بدویم

یکی از موضوعاتی که در کتاب عبرانیان دائما ھشدار داده می شود خطر بازگشت از ً
ایمان است. پنج متن مشخص در عبرانیان وجود دارد که به ما در باره خطر بازگشت ھشدار
می دھد.این ھا برخی از جدی ترین آیات کتاب مقدس ھستند. یکی از واژه ھای کلیدی که در
عبرانیان بر آن تاکید می شود واژۀ استقامت است.
” آرزوی ما این است که ھر یک از شما ھمین جدیت را برای تحقق امیدتان تا به آخر نشان
دھید و کاھل نباشید بلکه از کسانی سرمشق گیرید که با ایمان و شکیبایی وارث
وعده ھا می شوند.”(عبرانیان ۶ : ١١ – ١٢)
ایمان و شکیبائی. برخی از افراد به شما خواھند گفت که ایمان تنھا چیزی است که شما
برای رسیدن به وعده ھای خداوند به آن احتیاج دارید. این درست نیست . شما به ایمان و
شکیبائی نیاز دارید. به ھر دوی آنھا نیاز دارید و نویسنده عبرانیان چنین ادامه می دھد.
” پس این آزادگی خود را ترک مگوئید زیرا پاداشی عظیم در پی خواھد داشت. چون لازم است
پایداری کنید تا آنگاه که اراده خدا را به انجام رسانید و وعده را بیابید. ” (عبرانیان ١٠ : ٣۵ – ٣۶)
در این جا واژه اطمینان به معنای این است که شما آزادی بیان دارید. شما می توانید با
جسارت در باره عیسی سخن بگوئید. درباره آنچه او برای شما آنجام داده است و آنچه انجام
خواھد داد. شما اراده خداوند را انجام داده اید اما ھنوز وعده ھا را دریافت ننموده اید شما به چه
چیزی نیاز دارید؟ استقامت. شما باید از زمانی که اراده خداوند را انجام می دھید و در انتظار
وعده ھستید تا زمانی که در واقع آن وعده را دریافت می کنید مداومت نشان دھید. برخی از
مردم اراده خداوند را انجام می دھند و وعده را می طلبند اما مداومت نشان نمی دھند و سپس
می گویند که نتیجه ای نداشت. بله این امر بدون مداومت نتیجه نمی دھد. بنابراین شما به ایمان و شکیبائی نیاز دارید.
خداوندا از تو متشکرم که به من کمک می کنی که خود را به جلو بکشم. اعلام می کنم که
تا به انتها با ایمان صبر خواهم کرد و در انجام اراده خداوند برای دریافت وعده هایش
مداومت نشان خواهم داد. زیرا من باید با استقامت در مسابقه بدوم.آمین.

ممکن است شما دوست داشته باشید
ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. پذیرفتن ادامه

Translate »