بنياد مسيحي ايرانيان
new

نان روزانه ۱۸ آبان ۹ نوامبر

نان روزانه
۹ نوامبر

انجام اراده پدر

بیایید به سوی بلوغ پیش رویم

در افسسیان ١ : ۵ پولس به ھمه ایمانداران می گوید که خداوند :
” بنا بر حسب اراده نیکوی خود ما را از پیش تعیین کرد تا به واسطه عیسی مسیح
از مقام پسر خواندگی او برخوردار شویم . ”
او ھدف خداوند برای فرزندانش را در رومیان ٨ : ٢٩ بیشتر توضیح می دھد: ” زیرا آنانی را که
از پیش شناخت ایشان را ھمچنین از پیش معین فرمود تا به شکل پسرش در آیند تا او فرزند ارشد از
برادران بسیار باشد. ” بنابراین عیسی الگوی پسر بودن است. آن کسی است که ما باید در راه رسیدن به
بلوغ شبیه او شویم. او خود روشی تازه و زنده برای راه یابی ما به کمال و ورود به مقدسترین جایگاه و
نزدیک شدن به خداوند است.( عبرانیان ۶ : ١ و ١٠ : ١٩ – ٢٢ را مطالعھ کنید. ) راھی که عیسی را به
سوی کمال پیش برد ھمان راھی است که ھر یک از ما باید آنرا دنبال کنیم. راه بلوغ برای عیسی آسان تر
از راھی که برای ما وجود دارد نبود. زیرا او از ھر حیث ھمچون ما وسوسه شد بدون اینکه گناھی کند.
( عبرانیان ۴ : ١۵ را مطالعھ کنید.) عیسی در طبیعت انسانی خود ھر وسوسه ای را چون ما تجربه کرد
ولی ھرگز گناھی مرتکب نشد. وسوسه ، گناه نیست. گناه فقط زمانی می آید که ما تسلیم وسوسه می شویم.
چه چیزی باعث شد که عیسی با وجود داشتن ذاتی انسانی بر تمامی وسوسه ھا چیره شود؟ موفقیت او در
گرو انگیزه تغییرناپذیر و صادقانه او برای انجام اراده پدر بود. این حقیقت در سخنان نبوتی داود در
مزمور ۴٠ : ٧ – ٨ نوشته شده است:
” آنگاه گفتم اینک من می آیم در طومار کتاب درباره ام نوشته شده است
آرزویم ای خدایم انجام اراده توست . شریعت تو در دل من است . ”
عیسی در زمان خدمت زمینی خود دائماً انگیزه انجام کارھایش را آشکار می ساخت.او ھرگز
نمی توانست از رضایت نھایی مطمئن شود مگر ھر آنچه پدر برایش مقرر کرده بود را به پایان برساند.
در کنار چاه یعقوب او به شاگردان خود گفت : ” عیسی بدیشان گفت : خوراک من ( آنچه مرا سر پا نگاه
داشته و تقویت می کند ) این است که اراده فرستنده خود را به جا آورم و کار او را به کمال رسانم. ”
( یوحنا ۴ : ٣۴ ) ( یوحنا ۵ : ٣٠ و ۶ : ٣٨ را مطالعه کنید.)
خداوندا متشکرم که مرا به سوی پیش هدایت می کنی. اعلام می کنم که در مسیر خود به سوی بلوغ
عیسی را الگوی خود قرار داده و اراده خداوند و به کمال رساندن کار او را مد نظر قرار می دهم.
زیرا من باید به سوی بلوغ پیش روم. آمین.

ممکن است شما دوست داشته باشید
ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. پذیرفتن ادامه

Translate »