بنياد مسيحي ايرانيان
new

نان روزانه ۱۷ شهریور ۸ سپتامبر

نان روزانه
۸ سپتامبر

پدر من پیش از گفتن من می داند به چه چیزی احتیاج دارم

زمانی که بخواهیم دریافت خواهیم کرد

یکی از اسرار دریافت پاسخ دعا ، آمادگی برای دریافت آن است. افراد بسیاری وجود دارند
کھ می طلبند اما ھرگز نمی یابند. آیھ ای در کلام خداوند وجود دارد کھ دربارۀ اصول دریافت
پاسخ از خداوند سخن می گوید. عیسی دربارۀ درخواست از خداوند چنین می گوید :
“پس بھ شما می گویم ھر آنچھ در دعا در خواست کنید ایمان داشتھ باشید کھ آن را
یافتھ اید و از آن شما خواھد بود ” ( مرقس ١١:٢۴ )
در ترجمۀ تحت الفظی چنین می گوید : ” یقین بدارید کھ آن را یافتھ اید ” این ترجمھ
ترجمھ ای است واژه بھ واژه. زمانی کھ ما دعا می کنیم و چیزی را می طلبیم آن را یافتھ ایم.
اگر شما بھ این صورت دعا کنید ایمان داشتھ باشید آن را یافتھ اید و آنچھ طلب کرده اید را
خواھید داشت. دقت کنید کھ یافتن ھمان داشتن نیست. یافتن پاسخ دعا یعنی قرار گرفتن در حالتی
کھ بتوانید آن را دریافت کنید. یافتن حالتی است کھ شما پس از دعا کردن در آن قرار می گیرید
و دریافت پاسخ یعنی تجربۀ بدست آوردن پاسخ دعایتان. بھ عنوان مثال شما یک نیاز مالی دارید
دعا می کنید و با خداوند ارتباط ایجاد می کنید و می گوئید تا سھ شنبھ ١۵٠٠ دلار احتیاج دارم
و سپس می گوئید : خداوندا شکرت . شما آن را یافتھ اید. ھیچ چیز در شرایط شما تغییر نکرده
است اما در ھر صورت اگر شما آن را دریافت نموده اید ، آن را خواھید داشت.
خداوندا تو را شکر می کنم که مرا کاملا می شناسی. اعلام می کنم که من در زمان دعا
آنچه خواسته ام را دریافت می کنم. زیرا یافتن یعنی پذیرش دریافت آن چیز. پدر من
پیش از گفتن من می داند به چه چیزی احتیاج دارم. آمین.

ممکن است شما دوست داشته باشید
ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. پذیرفتن ادامه

Translate »