بنياد مسيحي ايرانيان
new

نان روزانه ۱۷ آذر ۸ دسامبر

نان روزانه
۸ دسامبر

فرایند مداومت

بیاید با استقامت در مسابقه بدویم

بیائید به برخی از اصول ساده ای که به ما برای بدست آوردن استقامت کمک می کنند نگاه کنیم که
در نوشتجات پولس در رومیان ۵ : ١ – ٢ آمده است.
” پس چون از راه ایمان پارسا شمرده شده ایم به واسطه خداوندمان عیسی مسیح از صلح با خدا
برخورداریم. ما توسط او و از راه ایمان به فیضی دسترسی یافته ایم که اکنون در آن استواریم و به امید
سھیم شدن در جلال خدا فخر می کنیم . ”
ما برای آنچه در آینده پیش رو داریم شادی می کنیم. پولس ادامه می دھد و می گوید که شادی ما نه
تنھا به خاطر آینده بلکه برای حال است : ” نه تنھا این بلکه در سختی ھا نیز فخر می کنیم زیرا می
دانیم که سختی ھا بردباری به بار می آورد و بردباری شخصیت را می سازد و شخصیت سبب امید می
گردد . ” ( آیات ٣ و ۴) در آیه ٣ واژه فخر آمده است که در زبان یونانی به معنای ” شادی کردن ،
افتخار کردن ، بر افراشتن ” است. باید در سختی ھا شادی کنیم زیرا می دانیم که سختی ھا چه نتیجه ای
برای ما به بار می آورد؟ ترجمه NAS این آیه را چنین ترجمه کرده است: ” سختی ھا استقامت را به
وجود می آورند و استقامت ثبات شخصیت و ثبات شخصیت باعث ایجاد امید می شود ” و این ھدف نھایی
استقامت برای ماست یعنی شخصیتی که در برابر آزمون ھا می ایستد. ھمانطور که پولس می نویسد:
” و این امید به سرافکندگی ما نمی انجامد زیرا محبت خدا توسط روح القدس که به ما بخشیده شد در دلھای
ما ریخته شده است . ” ( رومیان ۵ : ۵)
محبت مفھومی است که به شخصیت ما مرتبط است. به عبارتی در این جا ما با موضوع شکل دھی
شخصیت خود روبرو ھستیم. ما در سختی ھا شادی می کنیم زیرا سختی ھا تنھا ابزاری ھستند که در ما
مداومت ایجاد می کنند. مداومت است که در ما ثبات شخصیتی ایجاد می کند. من مردانی را می شناسم که
با آنھا زندگی کرده ام و سختی ھا و مخالفت ھا و اشتباھات و سؤ تفاھمات بسیاری را با آن ھا شریک
شده ام. اما آنھا امروز برای من شخصیت ھای قابل اعتمادی ھستند و می دانم که می توانم به آنھا اطمینان
کنم. زیرا در زمان خیانت و بی قانونی باید بدانیم که به چه کسی می توانیم اعتماد کنیم.
خداوندا از تو متشکرم که به من کمک می کنی خود را به جلو بکشم. اعلام می کنم من در سختی ها
شادی می کنم زیرا سختی ها شخصیت مرا شکل می دهند و امیدی را در من ایجاد
می کنند که برای به پایان رساندن مسابقه به آن احتیاج دارم. زیرا من باید با
استقامت در مسابقه بدوم. آمین.

ممکن است شما دوست داشته باشید
ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. پذیرفتن ادامه

Translate »