بنياد مسيحي ايرانيان
new

نان روزانه ۱۷ آبان ۸ نوامبر

نان روزانه
۸ نوامبر

برنامه خداوند برای بلوغ

بیایید به سوی بلوغ پیش رویم

در نقشھ خداوند دو شرط برای رسیدن بھ بلوغ وجود دارد. ابتدا ما باید خود را تحت انقیاد
عطایایی قرار دھیم کھ خداوند بھ کلیسا عطا کرده است. پولس آن ھا را در افسسیان ۴ :١١
ذکر می کند وعبارتند از : رسول ، نبی ، مبشر ، شبان و معلم. بدون تربیت ، نظارت و ھدایت
آنھا نمی دانم چگونھ قوم خداوند می تواند بھ بلوغ دست یابد. عیسی مسیح ھرگز کاری را
تدارک نمی بیند کھ مھم نباشد و این یکی نیز از این قاعده مستثنی نیست. بھ باور من این بسیار
مھم است. شرط دوم این است کھ ما نباید منزوی و جدای از دیگران باشیم بلکھ باید خود را
چون عضو بدن مسیح کھ ھمواره در حال رشد است نگاه کنیم. در ھمین متن پولس گزینھ عکس
آن را نیز بیان می کند. اگر ما برنامھ خداوند برای بلوغ را دنبال نکنیم نتیجھ این خواھد بود کھ
ھم چون کودکانی خواھیم بود کھ با امواج دریا بھ ھر سو پرتاب می شویم و باد تعالیم گوناگون
و مکر و حیلھ آدمیان و نقشھ ھایی کھ برای گمراھی ما می کشند ما را بھ این سو و آن سو
خواھد راند. اگر ما تحت انقیاد این خدمات پنج گانھ قرار نگیریم نمی توانیم قسمتی از بدن مسیح
گردیم. ما باید این تعلیم و تربیت کتاب مقدسی را بپذیریم، در غیر این صورت بر اساس آنچھ
پولس می گوید ما کودک باقی خواھیم ماند و در اثر امواج بھ ھر سو پرتاب می شویم و باد
تعالیم مختلف و مکر و حیلھ آدمیان و نقشھ ھایشان ما را گمراه خواھد کرد. من ایمان داران
بسیاری را می شناسم کھ این تعریف کاملاً برای آنھا صادق است. ھر سال آنھا رسمی تازه
دارند ، تعلیمی تازه و اغلب معلمی تازه کھ این تعالیم را بسط داده و آنھا را جاودانی کنند. اما ما
باید تحت انقیاد خادمینی کھ خدمت شان کتاب مقدسی است قرار بگیریم. این تنھا راه بسوی بلوغ
است. شما چطور؟ آیا شما از نظم و قانون خاصی پیروی می کنید ؟ آیا شما عضو بدن مسیح
ھستید ؟ آیا شما بھ سوی بلوغ پیش می روید ؟
خداوندا از تو متشکرم که مرا به سوی پیش هدایت می کنی. اعلام می کنم که خود را
تحت انقیاد قرار می دهم تا بتوانم جزئی از بدن در حال رشد باشم. زیرا من می خواهم به
سوی بلوغ پیش روم. من باید به سوی بلوغ پیش بروم . آمین.

ممکن است شما دوست داشته باشید
ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. پذیرفتن ادامه

Translate »