بنياد مسيحي ايرانيان
new

نان روزانه ۱۶ مهر ۸ اکتبر

نان روزانه
۸ اُکتبر

فرمان آسایش خداوند

مبادا آشکار شود که از دست یافتن به آسایش مسیح باز مانده ایم

لیستی از برکات و لعنت ھا در تثنیه باب ٢٨ وجود دارد. برکات با این واژه ھا آغاز می شوند ” اگر صدای یھوه خدای خویش را به دقت بشنوید ” (از آن اطاعت کنید ) تمامی این
برکات بر شما خواھد آمد و از شما پیشی خواھد گرفت. لعنت ھا با این واژه ھا آغاز می شود :
” اما اگر صدای یھوه خدای خویش را نشنوید تا به ھوش بوده تمامی فرمان ھا و فرایض او را
که من امروز به شما امر می فرمایم به جا آورید آنگاه ھمۀ این لعنت ھا بر شما خواھد آمد و از
شما پیشی خواھد گرفت. ( آیھ ١۵ ) لعنت ھا و برکات به توجه یا عدم توجه به صدای خداوند
بستگی دارد. پرستش ابزاری است که خداوند مقرر فرموده تا بتوانیم در حین آن به نگرشی
صحیح دربارۀ ارتباط مان با خداوند دست یابیم و از طریق آن بتوانیم صدای خدا را بشنویم.
یعنی اگر ما فاقد روحیه پرستش باشیم نخواھیم توانست صدای خداوند را بشنویم و در شنیدن
صدای خداوند است که ما به آسایش او وارد می شویم. بنابراین پرستش روشی برای دست یابی
به آسایش است. تنھا آنانی که واقعا می دانند چگونه باید خدا را پرستش کنند به آسایش واقعی
دست یافته و از آن لذت خواھند برد. پس قوم خدا باید از آسایش شبات برخوردار شوند .” زیرا
ھر کس که به آسایش خدا داخل می شود او نیز از کارھای خود آسودگی می یابد ھمان گونه که
خدا در آسود.” ” پس بیائید به جد بکوشیم تا به آن آسایش راه یابیم مبادا از نافرمانی آنان
سرمشق گیرد و در لغزد ” ( عبرانیان ۴ : ٩ – ١١) کلام خدا به این حقیقت اشاره می کند که
به خاطر نا فرمانی، قوم خداوند از ورود به آسایش الھی باز ماند. من نمی گویم که ما باید سَبت را نگاه داشته یا یکشنبه ھا را سَبت خود اعلام کنیم، بلکه می گویم این نکته را فراموش نکنیم که خداوند به ما فرمان داده تا آرامی گیریم و به آسایش او وارد شویم. به این نتیجه رسیده ام که اگر ھفت روز ھفته سرم شلوغ باشد این باعث خشنودی خدا نمی شود. علاوه بر آن مطمئن
ھستم که سلامت خود را با این ھمه کار به خطر می اندازم. برای ھمین خداوند در قلب من کار
جدیدی آغاز کرد. من ایمان دارم که او می تواند در قلب شما نیز این کار را انجام دھد. این
می تواند باعث شود که به طور طبیعی قوانین جاودانی و تغییر ناپذیر وی را نگاه دارید.

خداوندا از تو به خاطر وعده وارد شدن به آرامی تشکر می کنم.اعلام می کنم که من هر تلاشی می کنم تا به آن آسایش راه یابم تا مبادا از ورود به آسایش مسیح باز مانم. آمین.

ممکن است شما دوست داشته باشید
ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. پذیرفتن ادامه

Translate »