بنياد مسيحي ايرانيان
new

نان روزانه ۱۶ شهریور ۷ سپتامبر

نان روزانه
۷سپتامبر

پدر من پیش از گفتن من می داند به چه چیزی احتیاج دارم

دعا در اراده خداوند

دعا درخواستی است کھ در آن ما خواستھ ھای خود را بھ خداوند اعلام می کنیم. اگر چھ
درخواست کردن در دعا صحیح است اما این بخش قسمت کوچکی از دعا را بھ خود اختصاص
می دھد. زیرا خداوند قبل از آنکھ بھ او بگوئیم می داند کھ بھ چھ چیزی احتیاج داریم. بسیاری
از افراد فکر می کنند کھ دعا یعنی رفتن نزد خداوند بھ ھمراه لیست خرید است. اما این آن
چیزی نیست کھ خداوند احتیاج دارد یا از ما می خواھد. ما ھمواره نیاز ھای مختلفی داریم اما
اگر بیاموزیم کھ چگونھ دعا کنیم این بزرگترین پاسخی است کھ ما در زندگی یافتھ ایم. ھمانطور
کھ دوست من باب مانفورد می گوید: “چھ کار باید بکنم ؟ ” پاسخ این است. ممکن است تنھا
یک سنگ طلا از معدن بھ فردی بدھید یا اینکھ راه معدن را بھ او نشان دھید. من می توانم
برای شما دعا کنم و ھم می توانم راه معدن را بھ شما نشان دھم. ھمچنین می توانم بھ شما راه
آنچھ خود دارم را نشان دھم در آن صورت خود خواھید توانست ھر قدر طلا احتیاج دارید
بردارید.
“این است اطمینانی کھ در حضور او داریم کھ ھر گاه چیزی بر طبق اراده وی در خواست کنیم
ما را می شنود و اگر می دانیم کھ ھر آنچھ از او در خواست کنیم ما را می شنود پس اطمینان
داریم کھ آنچھ از او خواستھ ایم دریافت کرده ایم ” ( اول یوحنا ۵ : ١۴ – ١۵ )
بنابراین اگر ما در خواستی داریم و در ارادۀ خداوند دعا می کنیم آن دعا را باید طوری بھ
پایان برسانیم کھ گوئی ھم اکنون یافتھ ایم. اگر ما در ارادۀ خداوند دعا می کنیم می دانیم کھ او
بھ دعای ما پاسخ مثبت می دھد. اگر او پاسخ مثبت می دھد یعنی آنچھ برایش دعا کرده ایم را
ھم اکنون کسب نموده ایم.
خداوندا از تو متشکرم که مرا کاملا می شناسی. اعلام می کنم زمانی که بر اساس اراده
خداوند دعا می کنم می دانم که او مرا می شنود و وقتی که او مرا می شنود می دانم
آنچه از او طلب کرده ام را هم اکنون یافته ام. زیرا پدر من پیش از گفتن من می داند به
چه چیزی احتیاج دارم. آمین.

ممکن است شما دوست داشته باشید
ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. پذیرفتن ادامه

Translate »